Обява за свободно работно място за длъжността “социален работник” в Община град Добрич

Обявление за свободно работно място за длъжност “социален работник” в Община град Добрич

Във връзка с изпълнение на проект по Проект „Подкрепа в дома“ ВG05M9OP001-2.040-0030, процедура за директно предоставяне на БФП ВG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Подобряване достъпа до социални услуги, съобразно специфичните потребности на потребителите и преодоляване на социалното изключване.

1.2. Цел на длъжността:

1. Изготвя индивидуалните оценки от социална потребност;

2. Изготвя план-график за социални дейности по предоставяне на патронажната грижа;

3. Изготвя план-график и отчети за посещенията на мобилния екип в домовете на потребителите, както и други административни документи;

4. Създава и поддържа лично досие на всеки потребител и всички необходими регистри;

5. Оказва помощ и съдействие на потребителите при разрешаването на възникнали проблеми от социален характер.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование – Бакалавър.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:

  • Област „Педагогически науки“;
  • Област „Социални, стопански и правни науки“; Професионално направление - „Социални дейности”, „Психология”; „Администрация и управление“.

1.5. Години професионален опит – Професионалният опит в областта е предимство.

1.6. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания, компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (по образец, Приложение № 1);

2.2. Професионална автобиография;

  1. Копие от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  2. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
  3. Декларация, с която декларирам, че съм пълнолетен/а български/а гражданин/ка, не съм поставен/а под запрещение, не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не съм лишен/а по съответен ред от правото да заема определената позиция – (по образец, Приложение № 2)
  4. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
  5. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 707,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Тел. за контакти: 058/605301 – Красимира Кирова – координатор на проект

4. Срок за подаване на документите 26.11 - 03.12.2019 г. включително.

5. Етапи на подбора:

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор за извършване на определена работа по проекта, чийто срок е от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Актуално

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“

16.08.2022

Приключи започналият на 30 юни 2022 г. частичен спешен ремонт на помещението на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“,  с адрес ул. „25-ти Септември“ №13. Ремонтните дейности бяха извършени по искане на...

Приключи ремонтът на Спортен клуб по шахмат „Добруджа 2013“
ВИЖ ДОБРИЧ
30.27° C облачно
Нагоре