Обява за свободно работно място за длъжността “социален работник” в Община град Добрич

Обявление за свободно работно място за длъжност “социален работник” в Община град Добрич

Във връзка с изпълнение на проект по Проект „Подкрепа в дома“ ВG05M9OP001-2.040-0030, процедура за директно предоставяне на БФП ВG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Подобряване достъпа до социални услуги, съобразно специфичните потребности на потребителите и преодоляване на социалното изключване.

1.2. Цел на длъжността:

1. Изготвя индивидуалните оценки от социална потребност;

2. Изготвя план-график за социални дейности по предоставяне на патронажната грижа;

3. Изготвя план-график и отчети за посещенията на мобилния екип в домовете на потребителите, както и други административни документи;

4. Създава и поддържа лично досие на всеки потребител и всички необходими регистри;

5. Оказва помощ и съдействие на потребителите при разрешаването на възникнали проблеми от социален характер.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше образование – Бакалавър.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:

  • Област „Педагогически науки“;
  • Област „Социални, стопански и правни науки“; Професионално направление - „Социални дейности”, „Психология”; „Администрация и управление“.

1.5. Години професионален опит – Професионалният опит в областта е предимство.

1.6. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания, компютърна грамотност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (по образец, Приложение № 1);

2.2. Професионална автобиография;

  1. Копие от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  2. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;
  3. Декларация, с която декларирам, че съм пълнолетен/а български/а гражданин/ка, не съм поставен/а под запрещение, не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не съм лишен/а по съответен ред от правото да заема определената позиция – (по образец, Приложение № 2)
  4. Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
  5. Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 707,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Тел. за контакти: 058/605301 – Красимира Кирова – координатор на проект

4. Срок за подаване на документите 26.11 - 03.12.2019 г. включително.

5. Етапи на подбора:

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор за извършване на определена работа по проекта, чийто срок е от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.54° C разкъсана облачност
Нагоре