Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в КСУ

П Р О Т О К О Л

Днес, 17.12.2019 г. комисия, назначена със заповед на Директора на Комплекс за социални услуги гр.Добрич № 336 / 12.12.2019 година в състав:

Председател – Димитричка Ангелова - гл.експерт  към Д”ХД” и членове:

 1. Наталия Георгиева – соц. работник в КСУ;  
 2. Ивелина Димитрова - трудотерапевт в КСУ;

  проведе събеседване с кандидата за длъжността детегледач  в КСУ.

   

До събеседване за длъжността са допуснати: 

 1. Красимира Стоянова Маринова
 2. Мирослава Стефанова Василева
 3. Марияна Николова Маринова
 4. Зорка Михайлова Петрова
 5. Виктория Викторовна Панчева
 6. Янка Стефанова Вълева
 7. Тодорка Миткова Тодорова
 8. Десислава Георгиева Танкова
 9. Анка Господинова Десева
 10. Дарина Иванова Петрова
 11. Стоян Александров Христов
 12. Петранка Минчева Герова – Райчева

   

  Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се явиха Красимира Стоянова Маринова, Виктория Викторовна Панчева, Тодорка Миткова Тодорова и Дарина Иванова Петрова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на  кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите са оценени както следва:

 1. Зорка Михайлова Петрова – 71 точки
 2. Марияна Николова Маринова -  70 точки
 3. Петранка Минчева Герова – Райчева – 67 точки
 4. Мирослава Стефанова Василева -  54 точки
 5. Стоян Александров Христов – 52 точки
 6. Десислава Георгиева Танкова – 47 точки
 7. Янка Стефанова Вълева – 46 точки
 8. Анка Господинова Десева – 44 точки

Комисията предлага на Директора на КСУ  да сключи трудов договор с класиралите се на първо и второ място - Зорка Михайлова Петрова  и Марияна Николова Маринова  , на основание осн. чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ,  уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.48° C ясно небе
Нагоре