Процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд - град Добрич

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и решение № 3-30 от 20.12.2019 г. на Общински съвет град Добрич, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич за мандат 2020 – 2023 г., с определен брой от 53 (петдесет и трима) кандидати, съгласно Протокол от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – град Добрич, проведено на 05.04.2019 г. Мандатът на действащите съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич изтича през месец януари 2020 г.

Изисквания към кандидатите

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия:

 •  Да е на възраст от 21 до 68 години;
 •  Да има настоящ адрес в Община град Добрич, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд – град Добрич;
 •  Да има завършено най-малко средно образование;
 •  Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 •  Да не страда от психически заболявания;
 •  Да не е съдебен заседател в друг съд;
 •  Да не е общински съветник от съдебния район, за който кандидатства;
 •  Да не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 •  Да не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатства.

  Необходими документи за кандидатстване

   

 1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет град Добрич да се обръща за препоръки;
 5. Мотивационно писмо;
 6. Писмено съгласие;
 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;
 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, за лицата родени преди 16 юли 1973 г.

   

Място и срок за подаване на документите

 

В срок до 17.01.2020 г., кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич подават необходимите документи в секретариата на Общински съвет град Добрич, стая 302, III етаж, в сградата на Община град Добрич.

 

Документите са по утвърден от Общински съвет град Добрич образец, както следва:

 

Начин и ред за провеждане на процедурата

 

С решение № 3-30 от 20.12.2019 г., Общински съвет град Добрич избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – град Добрич. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи се публикуват на интернет страницата на Община град Добрич, сектор „Общински съвет“ преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет град Добрич може да задава въпроси.

Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет град Добрич становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

След проведеното от Временната комисия изслушване се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет град Добрич в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Община град Добрич, сектор „Общински съвет“, заедно с протокола от изслушването.

Общински съвет град Добрич, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели.

 

МАЯ ДИМИТРОВА

Председател на Общински съвет град Добрич

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.05° C облачно
Нагоре