Обявление за длъжността "Учител" в ДГ №26 ”Звънче”

Изх. №  009   /08.01.2020г.

 

Обява за  свободно работно място за длъжността „учител” в ДГ№26”Звънче”

 

ДГ № 26 „Звънче” град Добрич обявява свободно  работно място  за длъжността  „Учител в  Детска градина”

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

     1.1. Област на дейност: - педагогическа  дейност;

    1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната образователно-възпитателна работа с деца от 3 до7 години – обучение, възпитание, социализация и отглеждане.

    1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Висше - степен Професионален бакалавър, Бакалавър, Магистър;

    1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика - с присъдена професионална квалификация детски учител;Предучилищна и Начална педагогика с присъдена професионална квалификация детски и начален учител,; Предучилищна педагогика с изучаване на чужд език с присъдена професионална квалификация –детски учител

     1.5   Години професионален опит: не се изисква

 1. 6  Допълнителни изисквания: - много добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти към него, умение за работа в екип, комуникативност, владеене на чужд език/ английски /, организаторски умения, поемане на отговорност.

  2. Необходимите документи за кандидатстване:

  2.1. Заявление за участие (свободна форма);

  2.2. Автобиография / CV

  2.3. Копие от документи за висше образование и придобита образователно- квалификационна степен, допълнителна квалификация;

  2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

          2.5. Мотивационно писмо.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 26„Звънче”, ул.”Димитър Ковачев “ №2,  всеки делничен ден от 8:30 часа до 13:00 часа

Лица за контакти:Нелка Ненчева – Директор на ДГ№26  Телефон за контакти: 058/660350, 0884311413;

4. Срок за подаване на документите: от 08.01.2020г до  13.01.2020г. включително

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл.68, ал.1, т.3  и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя; работно време на обявената длъжност – осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в момента на подаване на документите в кабинета на директора.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.08° C предимно облачно
Нагоре