Обява за свободно работно място за длъжността "домашен санитар" по проект "Подкрепа в дома"

ОБЯВЛЕНИЕ

за свободно работно място за длъжността “домашен санитар”

в Община град Добрич

Във връзка с изпълнение на проект по Проект „Подкрепа в дома“ ВG05M9OP001-2.040-0030, процедура за директно предоставяне на БФП ВG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Подобряване достъпа до социални услуги и преодоляване на социалното изключване на потребителите.

            1.2. Цел на длъжността:

1. Поддържа лична хигиена на потребителя;

2. Поддържа битова хигиена на помещението, което обитава потребителя;

3. Съдейства при приготвяне на храна и оказва помощ при хранене;

4. Закупува хранителни продукти и вещи от първа необходимост с финансови

средства на потребителя;

5. Оказва съдействие за организиране на свободното време на потребителите и

 насърчава комуникацията и поддържането на социалните контакти.

6. Подпомага специалиста по здравни грижи при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени дейности на потребителя.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – няма изисквания

1.4. Години професионален опит – Професионалният опит в областта е предимство.

1.5. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (по образец, Приложение № 1);

2.2. Професионална автобиография;

Копие от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

Декларация, с която декларирам, че съм пълнолетен/а български/а гражданин/ка, не съм поставен/а под запрещение, не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не съм лишен/а по съответен ред от правото да заема определената позиция – (по образец, Приложение № 2)

Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 707,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

Тел. за контакти: 058/605301 – Красимира Кирова - координатор на проект

4. Срок за подаване на документите – документи се приемат през целия срок на проекта – до 31.12.2020 г.

5. Етапи на подбора:

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор за извършване на определена работа по проекта, чийто срок е до 31.12.2020 г.

Двата етапа на подбора ще се извършват най-малко веднъж месечно, а при необходимост от назначаване на нови служители, и по-често.

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.16° C ясно небе
Нагоре