Обява за свободно работно място за длъжността "учител" в ДГ №24

Детска Градина  № 24 „Приказен свят” град Добрич обявява  свободно работно място за длъжност учител  в детска градина :

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: Образование - Предучилищна подготовка;

      1.2. Цел на длъжността: Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието и обучението на деца от 3 до 7 години;

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, „Магистър“; „Бакалавър“ образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – педагогически науки – Предучилищна и начална училищна педагогика

     Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността /или без професионален опит;

      Допълнителни изисквания: - работа в дигитална среда и ИКТ, организаторски умения, отговорност,работа в екип.

      2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за висше образование и придобита професионална квалификация -  учител;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Мотивационно писмо.

   2.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителни квалификации,ако има такива.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 24 „Приказен свят”, ул. “Дунав “ №16, от 9:00 часа до 14:00 часа 

Лице за контакти:  Яна Димова, телефон за контакти: 058602263

      4. Срок за подаване на документите: до 21.01.2020 година – 14.00 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще се явят на 23.01.2020 година . в сградата на детската градина /музикален кабинет /, а допълнително ще бъдат уведомени за часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 от КТ за работно време от осем часа и във връзка чл.70 ал.1, уговорен в полза на работодателя за свободното работно  място.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността учител в ДГ №24 “Приказен свят “ град Добрич  – ул. „Дунав“ №16.

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.1° C предимно ясно
Нагоре