Обявление за длъжността "Учител по музика" в Детска градина "Слънчице"

Изх. №  39 / 31.01.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Детска градина № 10 „Слънчице“ обявява свободно работно място за длъжността „Учител по музика в детска градина“

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – образование.

1.2. Цел на длъжността – провежда  възпитателно-образователна работа по музика с деца от 3-7 години- ОФПВ, ДФПВ - подготовка и провеждане на празници и развлечения, подготовка и участие на децата в концерти, конкурси и представителни дейности .

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен - магистър, бакалавър, професионален бакалавър.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието :

Професионално направление - педагогика, специалност - музикална педагогика, професионална квалификация - учител по музика, допълнителна професионална квалификация -детски учител / Професионално направление – педагогика на обучението по предучилищна педагогика, специалност - музика, професионална квалификация - учител по музика / Професионално направление- педагогика, специалност - предучилищна  педагогика, професионална квалификация-детски учител, допълнителна професионална квалификация - музика /Професионално направление –педагогика, специалност - предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация детски и начален учител, допълнителна професионална квалификация – музика/ Професионално направление –педагогика, специалност – всички специалности, професионална квалификация- педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – музика, детски учител/ Професионално направление  музикално и танцово изкуство, специалност – всички специалности,  професионална квалификация –музикален изпълнител, допълнителна  професионална квалификация –детски учител, 

1.5. Години професионален опит –  не се изисква

1.6. Допълнителни изисквания – задължително да владее свирене на музикален инструмент акордеон, с който да провежда ситуациите по музика, добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти по музика, умение за работа в екип, организаторски умения, поемане на отговорност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2.Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно -квалификационна степен,документ за необходимата допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография / CV;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /ако има такъв/

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 10 „Слънчице“, ул.„Даскал Димитър Попов“, № 1,от 31.01.2020 до 06.02.2020 г.вкл. от 08:00 часа до 14:00 ч  

Тел. за контакти: Пенка Миланова -   0884 311403.

4. Краен срок за подаване на документите – 06.02.2020 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на 4 часа на ден, на основание чл.68, ал.1, т.3  и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №10  „Слънчице“.

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.05° C облачно
Нагоре