Обявление за длъжността "Учител по музика" в Детска градина "Слънчице"

Изх. №  39 / 31.01.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Детска градина № 10 „Слънчице“ обявява свободно работно място за длъжността „Учител по музика в детска градина“

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – образование.

1.2. Цел на длъжността – провежда  възпитателно-образователна работа по музика с деца от 3-7 години- ОФПВ, ДФПВ - подготовка и провеждане на празници и развлечения, подготовка и участие на децата в концерти, конкурси и представителни дейности .

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен - магистър, бакалавър, професионален бакалавър.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието :

Професионално направление - педагогика, специалност - музикална педагогика, професионална квалификация - учител по музика, допълнителна професионална квалификация -детски учител / Професионално направление – педагогика на обучението по предучилищна педагогика, специалност - музика, професионална квалификация - учител по музика / Професионално направление- педагогика, специалност - предучилищна  педагогика, професионална квалификация-детски учител, допълнителна професионална квалификация - музика /Професионално направление –педагогика, специалност - предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация детски и начален учител, допълнителна професионална квалификация – музика/ Професионално направление –педагогика, специалност – всички специалности, професионална квалификация- педагог, учител, допълнителна професионална квалификация – музика, детски учител/ Професионално направление  музикално и танцово изкуство, специалност – всички специалности,  професионална квалификация –музикален изпълнител, допълнителна  професионална квалификация –детски учител, 

1.5. Години професионален опит –  не се изисква

1.6. Допълнителни изисквания – задължително да владее свирене на музикален инструмент акордеон, с който да провежда ситуациите по музика, добра компютърна грамотност, познаване на ЗПУО и образователните стандарти по музика, умение за работа в екип, организаторски умения, поемане на отговорност.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2.Копие от документи за завършено висше образование и придобита образователно -квалификационна степен,документ за необходимата допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография / CV;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит /ако има такъв/

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 10 „Слънчице“, ул.„Даскал Димитър Попов“, № 1,от 31.01.2020 до 06.02.2020 г.вкл. от 08:00 часа до 14:00 ч  

Тел. за контакти: Пенка Миланова -   0884 311403.

4. Краен срок за подаване на документите – 06.02.2020 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на 4 часа на ден, на основание чл.68, ал.1, т.3  и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №10  „Слънчице“.

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.23° C предимно ясно
Нагоре