Заседание № 41 на 27.01.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2014 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

 

2. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за третата година от мандат 2011 г. – 2015 г.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2014 година и актуализираното разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет при Община град Добрич към 31.12.2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно развитието на туризма в Община град Добрич – постигнати резултати през 2014 година и перспективи за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Приемане на Отчет за 2014 година за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич и Решение за Финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Общината за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Отчет за изпълнение дейностите, насочени към младежите на територията на Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, за 2015 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за разпределение на клубната база на територията на град Добрич между политическите партии и коалиции.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

10. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.547 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.448 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

12. Приемане на Годишен доклад за дейността на Звено “Вътрешен одит” при Община град Добрич за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

13. Съгласуване на Стратегически план за периода 2015 – 2017 година и Годишен план за 2015 година за дейността на Звено „Вътрешен одит” при Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

14. Приемане на План за евакуация на населението и разсредоточаване на материалните ценности на територията на Община град Добрич, неразделна част от План за защита при бедствия.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.625.892, по КККР на град Добрич, находящ се по ул. Иван Хадживълков № 7а, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, за поставяне на рекламно-информационен елемент в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Докладна записка относно кандидатстване за финансиране пред Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2  за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, с проект „Обновяване и ремонт на лекоатлетическа зала и прилежащи помещения, част от Спортен комплекс „Добротица“.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Отчет   за    дейността  на  Местната    комисия   за  борба   срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2014 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич и Председател на МКБППМН

 

19. Отчет за дейността на Общински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси за 2014 година.

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно определяне дата за провеждане заседанието на Общински съвет и график за провеждане заседанията на Постоянните комисии през месец февруари 2015 година.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.24° C облачно
Нагоре