Обявление за длъжността "Социален работник" в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ  1-2

 

            Обявление

 

Свободно работно място за длъжността „Социален работник”„ в Дирекция „Хуманитарни дейности” Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане в Община град Добрич

 

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

   

        1.1. Област на дейност: - Социални услуги

   

        1.2. Цел на длъжността: - оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и НПО; установява и поддържа връзка със семейства и близки. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането, настаняването и изписването на детето. Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата, според изискванията на действащата  нормативна уредба. Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на детето.

   

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”

   

        1.4. Област  на специалността, по която е придобито образованието –  в професионална област: социални, стопански и правни науки; хуманитарни науки; педагогически науки и технически науки.

   

        1.5. Години професионален опит: не се изисква

   

        1.6.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца ,творчески интереси,новаторско отношение към труда ,умения за  работа в екип, познания за нормативните документи, които се следват в социалната услуга, възможност за работа на график, имайки предвид, че грижата за децата потребители е 24-часова.

   

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие (свободна форма);
  2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  3. Автобиография;
  4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  ЦНСТДБУ  

ж.к „Дружба 3“  №57 всеки делничен ден от 09:00 часа до 16:00 часа.

 

     4. Срок за подаване на документите:  до 15.00часа на 14.02.2020 г.

     5 Етапи:

 

     5.1. Подбор по документи.

 

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания  кандидат  ще бъде сключен трудов договор:  на основание чл.67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаванe на документите.

 

 

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
12.49° C разкъсана облачност
Нагоре