Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Социален работник" в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 14.02.2020 г. Комисия назначена със заповед № 13 / 12 .02.2020 г. на Миглена Георгиева – Директор на ЦНСТДБУ и ЦОП 2,  в състав:

 

Председател – Галина  Неделчева – специалист социална услуга в ЦОП 2

и членове:

 1. Нели Желева- главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД,
 2. Валентин Велчев – възпитател в ЦНСТДБУ
 3. Галина Димитрова  – социален работник  в ЦНСТДБУ
 4. Албена Ангелова -социален работник  ЦНСТДБУ,

   

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността : СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ЦНСТДБУ 1, 2

 

За участие документи са подадени от:

 • Иванка Миткова Колева
 • Радостина Драганова Христова
 • Лора Маринова Стоянова
 • Марина Петрова Ястрова
 • Дяко Ташков Дяков

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията,  посочени  в обявата и длъжностната характеристика , комисията реши да допусне следните  кандидати до втори етап – събеседванe:

 

 • Иванка Миткова Колева
 • Радостина Драганова Христова
 • Марина Петрова Ястрова
 • Дяко Ташков Дяков

   

  Комисията реши да не допусне до събеседване кандидата Лора Маринова Стоянова, т.к не отговаря на изискването за минимална степен за завършено образование - степен „ Бакалавър”.

   

            Събеседването ще се проведе на  19.02.2020г.  в 8.30 ч. в сградата на ЦНСТДБУ 1,2 и ЦОП 2 , на адрес : гр. Добрич, жк” Дружба” № 57.

   

  Участниците  следва да се явят с документ за самоличност, лична карта.

   

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.33° C ясно небе
Нагоре