Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" ЦНСТДБУ1, 2

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 19.02.2020 г., Комисия, назначена със Заповед № 14 /17 .02.2020 г. на директора на ЦНСТДБУ 1,2  и ЦОП 2 в състав:

 

 Председател: Галина Неделчева – специалист социална услуга в ЦОП 2

 

 и членове:

 

1. Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

  1. Валентин Велчев – възпитател в ЦНСТДБУ
  2. Галина Димитрова  – социален работник  в ЦНСТДБУ
  3. Албена Ангелова -социален работник  ЦНСТДБУ ,

 

      проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник  в ЦНСТДБУ 1,2

 

     

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 

  • Иванка Миткова Колева
  • Радостина Драганова Христова
  • Марина Петрова Ястрова
  • Дяко Ташков Дяков

    

           Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

         Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

        Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

       Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 125.

 

Кандидатите са оценени както следва:

 

-    Иванка Миткова Колева     – 123  точки  

 

-    Радостина Драганова Христова     – 117  точки  

 

-    Марина Петрова Ястрова       – 114  точки  

 

На събеседване не се яви -    Дяко Ташков Дяков   

 

Комисията предлага на Директора на ЦНСТДБУ 1,2 да сключи трудов договор с Иванка Миткова Колева   на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.

21.04.2021

На 19.04.2021 г. Община град Добрич и Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0096-C01 за изпълнение на проект...

Сключен административен договор между Община град Добрич и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014 – 2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
7.34° C ясно небе
Нагоре