Пречиствателната станция за отпадъчни води бе официално открита днес

 

С прерязване на лентата днес официално бе открита Пречиствателната станция за отпадъчни води на град Добрич. В церемонията участваха кметът Йордан Йорданов, зам. – областният управител Красимир Николов, началникът на Станцията Димитрина Гамалова и Христо Атанасов от Обединение „Гис Аква БГ.  

 „Инженеринг за реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Добрич“ e част от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016г.) по Проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – фаза 1“.  

Договорът за „Инженеринг за реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Добрич” е подписан на 29.05.2017 г. съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране  –  строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)” издание 1999 г. за изпълнение с Обединение „Гис Аква БГ”. Изготвен и одобрен е техническия проект за реконструкцията на Пречиствателната станция.

На 21.03.2018 г. беше открита строителната площадка по изпълнение на строително-монтажните работи по реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Добрич.

Източниците на отпадъчни води подлежащи на пречистване на обекта са отпадъчните води от гр. Добрич (битови, обществен сектор, промишлeни, дъждовни). Градът има почти изцяло изградена смесена канализационна система.

Станцията се намира на 7.5 км северозападно от град Добрич, в землището на село Врачанци, върху площ от 9,96 ха.  Пречистените води от ПСОВ се заустват в Добричка река чрез открит бетонен канал (175 x 175 cm).

   По проектни параметри ПСОВ е предвидена за 112 000 еквивалент жители и Средно денонощно оразмерително водно количество 24 000 куб.м/ден.

При реконструкцията и разширението на ПСОВ Добрич са извършени следните дейности:

А. Реконструкция и модернизация на водната линия :

•          Изграждане на нова линия за грубо механично пречистване: Преливник с бай-пас, нови решетки в сграда, нов аериран пясъкомаслозадържател (АПМЗ), класификатор за пясък и сито за плаващи към АПМЗ, автоматичен пробовземачен апарат;

•          Монтаж на нов дебитомер след АПМЗ;

•          Реконструкция и преоборудване на РУ към ПРУ;

•          Цялостна реконструкция на първични радиални утаители (ПРУ). Оборудване за изпразване на ПРУ при използване на някой от утаителите като задържателен резервоар;

•          Нови Биобасейни – проектирани за работа в режим за биологично отстраняване на въглерод и азот, както и за реагентно отстраняване на фосфор;

•          Реконструкция на сграда въздуходувки – преоборудване с монтаж на нови въздуходувки;

•          Реконструкция на съществуващо РУ към ВРУ;

•          Цялостна реконструкция на 3 бр. съществуващите вторични радиални утаители (ВРУ);

•          Изграждане на 1 бр. нов вторичен радиален утаител с наклонено дъно.

•          Реконструкция на калови шахти за регулирана рециркулация към ВРУ;

•          Реконструкция на контактен резервоар;

•          Реагентно стапанство (в нова сграда) - за железен трихлорид и натриев хипохлорид;

•          Инсталация за обезмирисяване на замърсен въздух от сгради където е необходимо;

•          Лабораторно оборудване и КИП за води;

Б. Реконструкция и модернизация на линията за третиране на утайките:

•          Нова ПС за първична утайка;

•          Реконструкция на съществуваща шнекова ПС за РАУ и ИАУ – ремонт и подмяна на помпи и оборудване;

•          Реконструкция на 1бр. от съществуващите утайкоуплътнители за уплътняване самостоятелно на ИАУ или на първична утайка и ИАУ;

•          Изграждане на нови метантанкове – 2 бр;

•          Изграждане на нова обслужваща сграда към метантанкове – вкл. механични сгъстители за ИАУ, калонагреватели, помпи за обслужване на МТ, инсталация за обезводняване на изгнила утайка с декантерни центрофуги;

•          Изграждане на цех (в нова сграда) за утилизация на биогаз – вкл. газови водогрейни котли и КО-генератори;

•          Реконструкция на 1бр. от съществуващите утайкоуплътнители за акумулиране, уплътняване и хомогенизирене на изгнила утайка след МТ;

•          Изграждане на нов газхолдер за биогаз, газодувка за биогаз след газхолдера; инсталация за десулфоризация на биогаза.

•          Монтаж на нов автоматично действащ факел за биогаз;

•          Лабораторно оборудване и КИП  за утайки.

 

С приключването на реконструкцията се изпълняват и изискванията за качество на пречистените води по Наредба 6/2000 год. на МОСВ за съдържание на биогенни елементи - азот и фосфор за обекти с капацитет над 100 000 Е.Ж и изискванията на европейската Директива 91/271/ЕИО.

Основната цел на проект :”Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“  е подобряване на съществуващата система за управление на питейните и отпадъчните води на територията на Добрич.

Конкретните цели за обекта:

•          Реконструкцията на ПСОВ-Добрич довежда до по-добро пречистване на отпадъчните води на града и ще гарантира преодоляването на здравно-екологичните рискове.


24.02.2020 г.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.3° C ясно небе
Нагоре