Допуснати до тест кандидати за длъжността "старши юрисконсулт" в Община град Добрич

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ при Община град Добрич

(наименование на длъжността)

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) (образец);

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (образец);

1.3. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител (образец);

1.4. Автобиография CV формат;

1.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация: удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

1.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

  Подпомага работата на управленския екип и общинската администрация чрез ефективно правно обслужване, предотвратяване и разрешаване на правни проблеми в работата. Области на дейност: правно консултиране; правна защита.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „магистър“;

2.2.2. Професионален опит: една година или минимален ранг за заемане на длъжността V младши;

2.2.3. Професионално направление на придобитото висше образование: право.

2.2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да има придобита юридическа правоспособност и да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Мирослава Русланова Георгиева

Да

Да

 

Няма

2. Ростислав Любомиров Банчев

Да

Да

Няма

3. Мартина Дочкова Герджикова

Да

Да

Няма

4. Дарина Маринова Йорданова

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на една година професионален опит

5. Ксения Михайлова Добрева

Да

Да

Няма

6. Калоян Колев Байчев

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на една година професионален опит

7. Божидар Тодоров Радев

Да

Да

Няма

8. Косена Димитрова Костова

Да

Да

Няма

9. Димо Стойчев Димов

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на една година професионален опит

10. Силвия Иванова Апостолова

Да

Не

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на една година професионален опит

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Мирослава Русланова Георгиева

2. Ростислав Любомиров Банчев

3. Мартина Дочкова Герджикова

4. Ксения Михайлова Добрева

5. Божидар Тодоров Радев

6. Косена Димитрова Костова

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 12.03.2020 г. (четвъртък) от 14:00 часа в сградата на Община град Добрич,  малка заседателна зала, ет. 2.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидатите:

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1. Дарина Маринова Йорданова

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на една година професионален опит

2. Димо Стойчев Димов

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на една година професионален опит

 

3. Силвия Иванова Апостолова

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на една година професионален опит

 

4. Калоян Колев Байчев

Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за наличие на една година професионален опит

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.48° C ясно небе
Нагоре