Допуснати до тест кандидати за длъжността "главен счетоводител" в Община град Добрич

ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“

при Община град Добрич

 

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление за участие в конкурса – Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) (образец);

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност (образец);

1.3. Декларация по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

1.4. Автобиография CV формат;

1.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна професионална квалификация;

1.6. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка; осигурителна книжка, служебна книжка или придобит ранг като държавен служител;

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

  Организира, контролира и поддържа ефективно счетоводната система на общината, съгласно закона за счетоводството и други специални закони.

2.2 Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

2.2.1. Образование: висше, степен „бакалавър“;

2.2.2. Професионален опит: най-малко 3 години трудов стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол или минимален ранг за заемане на длъжността IV младши.

2.2.3. Професионална област, по която е придобито образованието: „Икономика“

2.2.4. Специфични изисквания за длъжността, установени с нормативен акт: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

 

Основание за недопускане

1. Маргарита Иванова Димитрова

 

да

да

няма

2. Дарина Тодорова Цонева

да

да

няма

3. Ирена Георгиева Дурева

да

да

няма

4. Виолета Стоянова Хинева

да

да

няма

5. Силвия Александрова Пенева

да

да

няма

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

Допуска до конкурс следните кандидатите:

1. Маргарита Иванова Димитрова

2. Дарина Тодорова Цонева

3. Ирена Георгиева Дурева

4. Виолета Стоянова Хинева

5. Силвия Александрова Пенева

 

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 12.03.2020 година (четвъртък) от 09:00 часа в сградата на Община град Добрич, малка заседателна зала, ет. 2.

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
15.05° C облачно
Нагоре