Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в Дневен център за деца с увреждания "Надежда"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 11.03.2020г., Комисия, назначена със Заповед № 58/ 10.03.2020г. на директора на Дневен център за деца с увреждания „Надежда“ в състав:

 

Председател: Даниела Господинова Иванова-Райнова– социален работник в ДЦДУ

            и членове:

1. Нели Петрова Желева - Гл. експерт  КП -Д „ХД”

2. Елица Радушева Иванова – ръководител звено в ДЦДУ

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността социален работник в Дневен център за деца с увреждания „Надежда“:

 

1. Елисавета Гавраилова Димитрова

2. Радостина Драганова Христова

3. Гергана Петрова Илиева

            4. Тихомира Данчева Иванова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

1. Тихомира Данчева Иванова - 67 точки

2. Радостина Драганова Христова - 61 точки

3. Гергана Петрова Илиева -  51 точки

4. Елисавета Гавраилова Димитрова  - 48 точки

 

          След проведеното събеседване комисията предлага на Директора на Дневен център за деца с увреждания „Надежда“ да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Тихомира Данчева Иванова, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.24° C облачно
Нагоре