Резултати от конкурса за длъжността "Главен счетоводител" в Дирекция "Бюджет и финанси"

ПРОТОКОЛ

 

 

 

Днес, 16.03.2020 година в бизнес залата на Община град Добрич от 09:00 часа комисия в състав:

Председател:

Снежка Денева Димитрова – Директор на дирекция БФ.

Членове на комисията:

  1. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе интервю за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“ при Община град Добрич.

Съгласно Протокол за допускане от 12.03.2020 година до интервю за длъжността са допуснати:

 

1. Маргарита Иванова Димитрова

2. Силвия Александрова Пенева

3. Дарина Тодорова Цонева

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за конкурсната длъжност” (чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС) и съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НПКПМДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

 

Преди започване на интервюто, кандидатите подписаха Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС).

 

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидатите въз основа на  отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №5 (приложено към протокола).

 

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончателният резултат, който постигнаха кандидатите, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №8 (приложен към протокола).

 

 

Полученият резултат, е както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

1. Силвия Александрова Пенева

267

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

2. Маргарита Иванова Димитрова

243

Ориентация към резултати и професионална компетентност.

3. Дарина Тодорова Цонева

204

Аналитична и професионална компетентност.

 

 

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС комисията класира за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община град Добрич,

 

 

НА ПЪРВО МЯСТО: Силвия Александрова Пенева;

НА ВТОРО МЯСТО: Маргарита Иванова Димитрова;

НА ТРЕТО МЯСТО: Дарина Тодорова Цонева.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.06° C облачно
Нагоре