Резултати от конкурса за длъжността "Главен счетоводител" в Дирекция "Бюджет и финанси"

ПРОТОКОЛ

 

 

 

Днес, 16.03.2020 година в бизнес залата на Община град Добрич от 09:00 часа комисия в състав:

Председател:

Снежка Денева Димитрова – Директор на дирекция БФ.

Членове на комисията:

  1. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе интервю за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“ при Община град Добрич.

Съгласно Протокол за допускане от 12.03.2020 година до интервю за длъжността са допуснати:

 

1. Маргарита Иванова Димитрова

2. Силвия Александрова Пенева

3. Дарина Тодорова Цонева

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за конкурсната длъжност” (чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС) и съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НПКПМДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

 

Преди започване на интервюто, кандидатите подписаха Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС).

 

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидатите въз основа на  отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №5 (приложено към протокола).

 

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 3).

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончателният резултат, който постигнаха кандидатите, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №8 (приложен към протокола).

 

 

Полученият резултат, е както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

1. Силвия Александрова Пенева

267

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

2. Маргарита Иванова Димитрова

243

Ориентация към резултати и професионална компетентност.

3. Дарина Тодорова Цонева

204

Аналитична и професионална компетентност.

 

 

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС комисията класира за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община град Добрич,

 

 

НА ПЪРВО МЯСТО: Силвия Александрова Пенева;

НА ВТОРО МЯСТО: Маргарита Иванова Димитрова;

НА ТРЕТО МЯСТО: Дарина Тодорова Цонева.

 

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.66° C облачно
Нагоре