Резултати от конкурса за длъжността "Старши юрисконсулт" в дирекция АПИТО

ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 18.03.2020 година в малката бизнес зала на Община град Добрич от 14:00 часа комисия в състав:

Председател:

Председател: Боряна Андреева – Директор на дирекция АПИТО

и членове на комисията:

  1. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ при Община град Добрич.

Съгласно Протокол за допускане от 12.03.2020 година до интервю за длъжността са допуснати:

 

1. Ксения Михайлова Добрева

2. Мартина Дочкова Герджикова

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за конкурсната длъжност” (чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС) и съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НПКПМДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидатите притежават професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

 

Преди започване на интервюто, кандидатите подписаха Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС).

 

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидатите въз основа на  отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №5 (приложено към протокола).

 

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на кандидатите е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 3).

Окончателният резултат, който постигнаха кандидатите, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №8 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

1. Мартина  Дочкова Герджикова

330

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

2. Ксения Михайлова Добрева

264

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

 

 

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС комисията класира за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“  в Община град Добрич,

 

 

НА ПЪРВО МЯСТО: Мартина Дочкова Герджикова;

НА ВТОРО МЯСТО: Ксения Михайлова Добрева.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
17.29° C слаб дъжд
Нагоре