Електронни услуги на Община град Добрич, предоставяни чрез Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация

Община град Добрич е присъединена към Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги с разработени и публикувани 69 броя електронни форми за електронни административни услуги, както следва:

 

УРИ УСЛУГА
   
  Устройство на територията
2027 Издаване на скици за недвижими имоти
2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
2083 Издаване на виза за проектиране
2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването
2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
   
  Инфраструктура и околна среда
1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране
2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение
2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
2093 Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
   
  Общинска собственост
1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот
   
  Икономическо развитие и европейски фондове
2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение
2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
2047 Категоризация на места за настаняване
2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение
2050 Прекратяване на категория на туристически обект
2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите
2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект
3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване на промяна на работно време на обект 
3122 Регистриране на места за настаняване клас "В"- апартаменти за гости и стаи за гости
   
  Гражданска регистрация и обслужване на населението
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
2016 Издаване на удостоверение за наследници
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес
2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението
   
  Местни данъци и такси
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местни данъци и такси
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация
2131 Издаване на дубликат на документ за платен данък върху превозни средства
2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
9401 Приемане на данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
9402 Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
9403 Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона
9404 Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано въздухоплавателно средство
9405 Приемане на Данъчна декларация по чл. 54, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси за притежавано плавателно средство
9406 Приемане на Данъчна декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея 
9407 Приемане на Данъчна декларация по чл. 27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
9408 Приемане на Данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
9409 Приемане на Данъчна декларация по чл. 32, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху наследствата
9410 Приемане на Декларация по чл. 71, т. 1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
9411 Приемане на Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и такси по ЗМДТ
9412 Приемане на Данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък
9413 Приемане на Искане за отписване на публични общински вземания, погасени по давност на основание чл.173, във връзка с чл.171 от ДОПК
9414 Приемане на Декларация по чл. 61х от ЗМДТ за облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници 
9415 Приемане на Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък
9418 Декларация по чл. 117 от ЗМДТ за притежание на куче
 

Проверка и възможност за заплащане на дължими данъци и такси посредством Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на държавната администрация

( необходима е регистрация с ел. подпис, ПИК на НОИ или ПИК на НАП. Влиза се последователно в следните менюта: "Моето простанство",  "Задължения", "Проверка на задължения за местни данъци и такси").

  Други услуги
9000 Заявление за заплащане на глоба по електронен път

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.64° C облачно
Нагоре