Обявление № 70-101-4/21.04.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 70-101-4

град  Добрич 21.04.2020г.

 

Община  град Добрич на основание  чл.129 ал.1 от  Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че с Решение № 7-10 от 16.04.2020 г. на Общински съвет град Добрич е одобрен проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Оптично кабелно захранване от БТК ЕАД през ПИ 72624.630.30 – територия на транспорта-публична общинска собственост в землището на град Добрич, за захранване на ПИ 72624.630.14 – урбанизирана територия за „База за селскостопанска или горскостопанска техника”-частна собственост  в землището на град Добрич.

Одобреният проект е изложен на работно място № 8 в Център за услуги и информация при Община град Добрич от 8.00 ч. до 17.00 ч и публикуван в сайта на Община град Добрич/Услуги и информация/Обяви и съобщения/Съобщения по устройство на територията.

 

 

Арх.Боряна Станчева     /п/

Главен архитект на Община град Добрич

Обявление за решение № 7-10 от 16.04.2020г. е обнародвано в бр.41 от 08.05.2020г. на ДВ.

11.05.2020г.

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.31° C разкъсана облачност
Нагоре