Проект "Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства"

На 12.05.2020 г. Община град Добрич подписа aдминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, процедура на директно предоставяне № BG16RFOP001-1.011“ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020-ДОБРИЧ, съгласно който Ръководителят на УО на ОПРР предоставя на Община Добрич  БФП в размер 575 526,49 лв. от които 489 197,52 лв. финансиране от ЕФРР и 86 328,97 лв. - национално съфинансиране  за изпълнение на проектно предложение № BG16RFOP001-1.011-0008  “Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства”. Срокът за изпълнение на Договора е 24 месеца.

Общата цел на проекта е да се подкрепи реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и да се решат приоритетните задачи, залегнали в Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР - град Добрич, за трайно подобряване на социални проблеми на общината.

 Общината в качеството си на публичен орган, който провежда социална политика, ще разшири спектъра от предлаганите социални дейности в съответствие с поставените регионални приоритети. С планираните дейности основно ще бъде ремонтирана общинска сграда с капацитет от 15 лица, в която ще бъде настанен приют за бездомни лица и семейства на адрес ул. „Хан Кардам“ №13. С реализирането на проекта ще се създаде липсващата материална база за предоставянето на подслон, храна, хигиена и социално консултиране на бездомни хора.

Предстои да се изпълнят строително-монтажни дейности за реконструкция на обекта, за основно обновяване и преустройство, при което ще се въведат и мерки за енергийна ефективност и ще се изгради достъп за хора с увреждания. За целите, свързани с организацията и управлението на проекта, е определен екип от експерти, който ще организира навременното протичане и наблюдение на заложените дейности и администриране и отчитане на проекта.

След цялостното обновяване, реконструкция и преустройство на сградата за нейното нормалното функциониране е предвидено да бъде доставено и монтирано  необходимoтo оборудване и обзавеждане за разкриване на социалната услуга "приют", което ще гарантира функционирането на подходяща и ефективна услуга. Ще се обезпечи цялостната модернизация на съответната институция и условията за предоставяне на качествена услуга.

Ще бъдат изпълнени мерки за информация и публичност, съобразени с изискванията, поставени в Единния наръчник на бенефициента зa прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-1.011-0008-C01 „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОПРР 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

 

Актуално

Протокол от публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му част“

21.06.2021

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов покани...

Протокол от публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Нов облик на Централен пазар гр. Добрич и прилежащата му част“
ВИЖ ДОБРИЧ
23.24° C облачно
Нагоре