Окончателни резултати от събеседване за "шофьор в ДЦДУ "Надежда"

Днес, 17.06.2020г., Комисия, назначена със Заповед № 138/ 16.06.2020г. на директора на Дневен център за деца с увреждания „Надежда“ в състав:

Председател: Севджан Юсуфова Османова– психолог в ДЦДУ

и членове:

1. Нели Петрова Желева - Гл. експерт  КП -Д „ХД”

2. Елица Радушева Иванова – ръководител звено в ДЦДУ

проведе събеседване с кандидатите за длъжността шофьор в Дневен център за деца с увреждания „Надежда“:

1.Славин Христов Павлов

2.Димитър Славов Николов

3.Веселин Жеков Василев

4.Драгомир Желязков Владев

5.Стоян Тодоров Стоянов

6.Костадин Димитров Караджов

7.Красимир Атанасов Параскевов

8.Валентин Георгиев Коларов

           

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

1.  Драгомир Желязков Владев -  62 точки

2.  Красимир Атанасов Параскевов -  53  точки

3.  Костадин Димитров Караджов -  49 точки

4.  Димитър Славов Николов -  45 точки

5.  Славин Христов Павлов -  41 точки

6.  Валентин Георгиев Коларов -  39  точки

7.  Стоян Тодоров Стоянов -  38  точки

8.  Веселин Жеков Василев -   20 точки         

 

След проведеното събеседване комисията предлага на Директора на Дневен център за деца с увреждания „Надежда“ да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Драгомир Желязков Владев, на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.51° C предимно облачно
Нагоре