Обява за сводно работно място за длъжността "домашен санитар" по проект "Подкрепа в дома"

ОБЯВЛЕНИЕ

за свободно работно място за длъжност “домашен санитар” в Община град Добрич

Във връзка с изпълнение на проект по Проект „Подкрепа в дома“ ВG05M9OP001-2.040-0030, процедура за директно предоставяне на БФП ВG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда. Подобряване достъпа до социални услуги и преодоляване на социалното изключване на потребителите.

1.2. Цел на длъжността:

1. Поддържа лична хигиена на потребителя;

2. Поддържа битова хигиена на помещението, което обитава потребителя;

3. Съдейства при приготвяне на храна и оказва помощ при хранене;

4. Закупува хранителни продукти и вещи от първа необходимост с финансови средства на потребителя;

5. Оказва съдействие за организиране на свободното време на потребителите и насърчава комуникацията и поддържането на социалните контакти.

6. Подпомага специалиста по здравни грижи при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени дейности на потребителя.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – основно обраование

1.4. Години професионален опит – Професионалният опит в областта е предимство.

1.5. Допълнителни изисквания - комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (по образец, Приложение № 1);

2.2. Професионална автобиография;

Копие от документи за придобито образование и образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит;

Декларация, с която декларирам, че съм пълнолетен/а български/а гражданин/ка, не съм поставен/а под запрещение, не съм осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не съм лишен/а по съответен ред от правото да заема определената позиция – (по образец, Приложение № 2)

Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично или чрез упълномощено лице в Община град Добрич, корпус III (Бивш партиен дом), ет. 7, стая 707,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа.

           Тел. за контакти: 058/605301 – Красимира Кирова-координатор на проект

4. Срок за подаване на документите –  документи се приемат през целия срок на проекта – до 31.12.2020 г.

5. Етапи на подбора:

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор за извършване на определена работа по проекта, чийто срок е до 31.12.2020 г.

Двата етапа на подбора ще се извършват най-малко веднъж месечно, а при необходимост от назначаване на нови служители, и по-често.

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
3.44° C предимно ясно
Нагоре