Обява за длъжността "Диригент" в Български камерен оркестър град Добрич

ОБЯВА

 

ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРИГЕНТ“ НА БЪЛГАРСКИ КАМЕРЕН ОРКЕСТЪР ГРАД ДОБРИЧ /БКО/

 

Място на работа – Община град Добрич, БКО

Кратко описание на длъжността: Диригентът на БКО ръководи, планира, организира и осъществява творческата дейност на оркестъра като формация. Участва в реализирането на културните политики на Община град Добрич в областта на класическото музикално изкуство. Разработва репертоарния план на оркестъра. Организира репетиционната, концертната и образователната дейност на оркестъра. Развива творческия състав на оркестъра. Участва в организирането и реализирането на национални и международни конкурси и фестивали и на други форми на културен обмен в областта на класическата музика.

Правоотношение – С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор с договорен 6-месечен срок за изпитване в полза на работодателя.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – Музикално и танцово изкуство;

Специалности – Дирижиране; Дирижиране – оперно-симфонично; Дирижиране (хорово и оркестрово)

 

Като предимство се считат:

Професионален опит в съответното професионално направление;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

 

ІІ. Начин на провеждане

Подборът се осъществява в два етапа:

1. Допускане по документи.

2. Защита на концепция за дейността и развитието на БКО за период от 5 години с подробен репертоарен план за първата година и събеседване.

Забележка: До втори етап не се допускат кандидатите, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заеманата длъжност.

 

ІІІ. Необходими документи

Заявление за участие;

Професионална автобиография – европейски формат;

Документи за придобито образование, специалност, квалификация, изисквани за длъжността (копия);

Документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копие);

Документи, удостоверяващи придобиването на научно звание или научна степен, квалификации, компютърна грамотност, владеене на чужд език (копия), ако кандидатът притежава такива;

Концепция за дейността и развитието на БКО за 5-годишен период, подробно разработена за първата от тях, в обем до 5 стр. Предава се в 7 екземпляра, всеки от които подписан от кандидата.

 

Концепцията съдържа:

а) Анализ и оценка на състоянието и дейността на БКО - основни проблеми и предизвикателства;

б) Стратегия за развитието на БКО за период от 5 години, която да включва: тенденции в  развитието на репертоара, форми и механизми на работа за увеличаване на публиката; съвместни проекти с други музикални състави и организации, в т.ч. и международни; развитие на творческия състав и реализиране на други и развитие на културния обмен. Мерки за реализиране на стратегията;

в) Подробен репертоарен план за първата година.

 

Забележка:

Всички екземпляри на концепцията се поставят в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва, те да са придружени от заверен превод на български език.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за длъжността.

Концепциите се отварят пред кандидатите в деня на провеждане на събеседването и на защитата на концепцията.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост” №7, етаж 7, стая № 711, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Ако кандидатът изпраща документите си чрез препоръчано писмо или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати документите си за участие така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения адрес преди изтичане на крайния срок. Рискът от тяхната забава или загубване се носи от кандидата.

Лице за контакти: Снежанка Атанасова, служител ЧР. Телефон за контакти: 058/602 103.

При необходимост от информация за разработване на концепцията, запитвания се подават на електронен адрес hd.dobrichbg@gmail.com.

Документите се подават в срок до 16 юли 2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
1.6° C облачно
Нагоре