Обява за свободно работно място за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №20

Детска градина № 20 „Радост“ обявява свободно работно място за длъжността „Помощник - възпитател” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – Помощно-обслужваща дейност на деца от предучилищна възраст.

1.2. Цел на длъжността – Осигурява необходимите санитарно-хигиени условия за правилното развитие и възпитание на децата. Извършва редовно и качествено почистване на занимални, спални, кабинети, коридори, фоайета, сервизни помещения, дворно място, физкултурен салон. Прави ежедневна дезинфекция. Активно помага на учителката при организацията на педагогическия процес с децата. Съдейства за изграждане на здравно-хигиенни, културни и трудови умения и навици по време на всеки режимен момент в детската градина.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование,

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – няма изискване

1.5. Години професионален опит –наличие на професионален опит в работата с деца е предимство

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 20 „Радост“, ул. „Христо Ботев “ №54, всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Лица за контакти: Валентина Господинова– Директор, Светла Димитрова - ЗАС

Тел. за контакти: 058 661 653; +359884311408   

4. Краен срок за подаване на документите – 22.07.2020 г. включително, до 14. 00 ч.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
22.97° C предимно ясно
Нагоре