Обява за свободно работно място за длъжността "счетоводител" в ДГ №17 "Първи юни"

ДГ „Първи юни“ №17 град Добрич  обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител“ в детска градина / на половин щат/

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - ръководи, организира, контролира и отговаря за финансово – счетоводна дейност на институцията;

      1.2. Цел на длъжността: осъществява цялостната счетоводна отчетност на предприятието. Следи за спазването на финансовата дисциплина. Изготвя финансовите отчети на институцията и всички необходими справки, извлечения, обосновки и др. Осъществява дейностите по направления ТРЗ, личен състав, деловодство, архивиране. Участва в подготовката и провеждането на тръжните процедури. Следи за правилното и точно водене на задълженията за наеми и консумативи на наемателите.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”, „Магистър“, „Професионален бакалавър“ , средно образование.

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Специалности от направление „Икономика“. Предимство – специалност „Счетоводство и контрол“.

      1.5. Години професионален опит: минимум 3 г. стаж по специалността, с предимство ще бъдат кандидати с опит в бюджетно счетоводство;

      1.6.  Допълнителни изисквания: - компютърна грамотност, работа със счетоводни програми, познаване на нормативната база, касаеща бюджетната дейност.

Водене на счетоводство на проект по оперативна програма.

Длъжността е предвидена за ½ щатна бройка с работно време 4 часа    

     2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3.  Професионална автобиография;

   2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

   3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ „Първи юни“ №17, ул. „Дуранкулак“  №9  всеки делничен ден от 09:00 часа до 15:00 часа

Лица за контакти: Румяна Карова  /Виолета Луканова/ - ЗАС, тел. 058/683410 или Валентина Русева – Директор -  0884311406

   4. Срок за подаване на документите: от 27.07.2020 г. до 12.08.2020г.

   5. Етапи на подбора:

   5.1. Подбор по документи.

   5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал., т.1 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №17„Първи юни“.

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
15.56° C предимно ясно
Нагоре