Община Добрич информира, че започва плащането на местни данъци и такси, такса за битови отпадъци и такса за притежание на куче

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми съграждани,

 

Община град Добрич Ви уведомява, че:

 

1.  От 3 февруари 2015 г. започва плащането на местните данъци, такса за битови отпадъци и такса за притежаване на куче за 2015 г.

2. До 30 юни 2015 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху превозните средства /ДПС/ за 2015г.

3. До 30 юни 2015 г. тече срокът, в който се плаща първа вноска за данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ и такса за битови отпадъци /ТБО/ за 2015 г.

4.  На предплатилите до 30 април 2015 г. задълженията за ДНИ, ТБО и / или ДПС за

цялата 2015 година се прави отстъпка 5 на сто.

 5.  На 31 март 2015 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2015 година.

 6. На 30 април 2015 година изтича срокът, в който се заплаща втора вноска за патентен данък за 2015 година.

 

 Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

 касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3,  стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа и в касите на Easy Pay в цялата страна;

 безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

                  IBAN сметка      -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

             “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF

                 

                  код за вид плащане – патентен данък                                    -  44 14 00

                  код за вид плащане - данък върху недвижимите имоти      -  44 21 00

                  код за вид плащане - такса за битови отпадъци                    -  44 24 00

                  код за вид плащане – данък върху превозните средства      -  44 23 00

                  код за вид плащане - такса за притежаване на куче            -  44 80 13

 

             Справки за задълженията за 2015 година могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

             Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
11.08° C облачно
Нагоре