Окончателни резултати от събеседване за длъжността "соц. работник" в ЗЖЛУИ

Днес 05.08.2020г., комисия назначена със заповед № 43 / 03.08.2020 година на Директора на ЗЖЛУИ град Добрич в състав:

Председател: Красимира Кирова - гл. експерт УЗГ 

и членове:

1. Мария Янева – социален работник

2. Мариана Маркова – медицинска сестра,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността соц. работник в ЗЖЛУИ.

 

До събеседването за длъжността са допуснати:

 1. Ваня Жекова Янева

 2. Живка Петрова Василева

 3. Елисавета Гавраилова Гавраилова

 4. Т********************************

 5. Александрина Иванова Иванова

 6. Росица Стефанова Милева – Рангелова

 7. Филка Събева Крумова

 8. Маринка Петрова Ястрова

 9. Янита Радева Петкова

 10.Гергана Петрова Илиева

 11.Веселина Димитрова Стоянова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе следните пет предварително формулирани въпроси

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите се класират, както следва:

1. Гергана Петрова Илиева – 71 точки

2. Янита Радева Петкова 63 точки

3. Маринка Петрова Ястрова  60 точки

4. Александрина Иванова Иванова – 60 точки

5. Веселина Димитрова Стоянова – 59 точки

6. Елисавета Гавраилова Гавраилова – 55 точки

7. Живка Питрова Василева – 55 точки

8. Т***************************– 54 точки

9.  Ваня Жекова Янева – 49 точки

10. Росица Стефанова Милева – Рангелова – 34 точки

 

На събеседване не се яви Филка Събева Крумова

Комисията предлага на Директора на ЗЖЛУИ да сключи трудов договор с Гергана Петрова Илиева, класирала се на първо място  в събеседването,  на основание чл. 67 ал.1 т.1 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.1° C ясно небе
Нагоре