Обява за свободно работно място за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №17

Във връзка с проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ДГ № 17 „Първи юни” град Добрич обявява едно свободно работно място за длъжността „помощник-възпитател“. 

1.        Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Област на дейност: Предучилищно образование.

Цел на длъжността: Помощник-възпитателят в детската градина осъществява функции на помощник на учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването, както и при деца със специални образователни потребности. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст, съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата.

1.3. Изисквана минимална  степен за завършено образование: Средно

1.4. Допълнителни изисквания  за длъжността:  отговорност, работа в екип, търпение, грижа за децата

1.5 Години професионален  опит: Не се изисква. Професионален  опит в детска градина като  помощник - възпитател се счита  за предимство.

2. Необходимите документи  за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за средно образование;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 17 „Първи юни“, ул. „Дуранкулак“№9,   всеки делничен ден от 10:00 часа до 15:00 часа.

Тел. за контакти: 058 683410  Име – Валентина Русева – Директор и Румяна Карова - ЗАС

4. Срок за подаване на документите – 20.08.2020 г. до 02.09.2020г. включително.

5. Етапи на подбора     

5.1. Подбор по документи     

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.1 от КТ с осем часов работен ден със срок на изпитване - 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Възнаграждението на лицата се финансира изцяло от бюджета на Проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.78° C облачно
Нагоре