Окончателни резултати от практически изпит и събеседване за длъжността "Инструменталист" в ПФА "Добруджа"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 26.08.2020 г. комисия назначена със заповед № 1165/24.08.2020 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател - Стоян Господинов - Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”

и членове:

1.Нели Желева - Главен експерт кадрова политика в Дирекция ,,Хуманитарни дейности” гр.Добрич

2.ЖивкоЖелев- Инструменталист, музикален ръководител в ПФА ,,Добруджа”гр.Добрич

3. Иван Стоянов Иванов - Хореограф  в ПФА ,,Добруджа“ гр.Добрич

4. Мариян Опълченов - Танцьор в ПФА ,,Добруджа” гр.Добрич

проведе събеседване и практически изпит с кандидатите за длъжността ,,Инструменталист” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”.

 

До събеседването и практическия изпит за длъжността ,,Инструменталист“ са допуснати:

1.Ивелина Любомирова Георгиева

2.Дони Колев Колев

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи, проведеното събеседване и практическия изпит.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването и практическия изпит.

 

Кандидатите се класират, както следва:

 

 1.  Ивелина Любомирова Георгиева    - 38 точки 

2.  Дони Колев Колев                            - 46 точки

 

Комисията предлага на Кмета на Община гр.Добрич да сключи с кандидатите безсрочен трудов договор на 8 часов работен ден, на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70,ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

           

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
21.87° C слаб дъжд
Нагоре