Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Болногледач" в ЦСРИ

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 26.08.2020 г., Комисия назначена със Заповед № 73 / 25.08.2020 г. на Директора на Център за социална рехабилитация и интеграция в състав:

 

Председател: Ивелина Карова – Ръководител звено ЦСРИ

и членове:

1. Милена Дженкова – Медицинска сестра ДЦПЛУ;

2. Нели Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“,

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „болногледач” в Център за социална рехабилитация и интеграция.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

  1. Марийка Георгиева Георгиева
  2. Галина Георгиева Енчева
  3. Фени Славова Трифонова
  4. Гинка Димитрова Петрова
  5. Росица Стефанова Милева-Рангелова
  6. Пенка Димитрова Матеева

        

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

 

         1. Галина Георгиева Енчева – 73 т.

         2. Фени Славова Трифонова – 49 т.

         3. Гинка Димитрова Петрова – 46 т.

         4. Росица Стефанова Милева-Рангелова – 30 т.

         5. Пенка Димитрова Матеева – 29 т.

         6. Марийка Георгиева Георгиева – 26 т.

 

 

Комисията предлага на Директора на Център за социална рехабилитация и интеграция да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Галина Георгиева Енчева на основание чл.67, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

        

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.56° C ясно небе
Нагоре