Допуснати и недопуснати до конкурс за длъжността "Младежки работник" по проект "Младежки център Добрич" - Вашето днес

ПРОТОКОЛ № 1/ 31.08.2020 г.

ЗА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК”

 И ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“

ПО ПРОЕКТ   BGLD-1.003-0001 „МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ДОБРИЧ – ВАШЕТО ДНЕС” ПО ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“, ФИНАНСИРАНА ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014 – 2021 Г. (ФМ НА ЕИП)

 

 

НА КОНКУРСНАТА  КОМИСИЯ,  НАЗНАЧЕНА  СЪС  ЗАПОВЕД  №  1182/ 28.08.2020  г.  НА  КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

І. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „МЛАДЕЖКИ РАБОТНИК“

1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

1.1. Заявление по образец;

1.2. Декларация по образец;

1.3. Автобиография по образец;

1.4. Копие на документ/и за завършено висше образование;

1.5. Копие от документ/и, удостоверяващи професионален опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка.

1.6.  Копие на сертификат/и и/или удостоверение/я за завършени курсове, които се отнасят към позицията, за която кандидатствате, доказващи придобити умения и натрупан опит;

1.7. Актуална снимка.

 

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

2.1 Описание на длъжността:

Младежкият работник насърчава личностното, социално и образователно развитие на младите хора. Инициира и реализира дейности свързани с основните ценности, на които се основава младежката работа - разбиране и отдаденост за учене и развитие, равен шанс, социално включване, както и образователното и социално значение на избора, свободата, отговорността и справедливостта.

Младежкият работник работи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината, интеграция на младежи в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Младежкият работник подкрепя младия човек, като окуражава социалното му развитие и индивидуална реализация и подпомага пълноценното и равнопоставено участие в гражданския, политическия и икономическия живот. Предлага конструктивна и образователна реализация на свободното време, информация, съвет и подкрепа.

Младежкият работник ще има за задача да формулира и изпълнява мини проекти, допринасящи за подобряване благосъстоянието на младежите в общината.

Да защитава интересите и правата на младежите. Да стимулира участието на младежите в общността, неправителствените организации и община Добрич. Да развива способностите на младите хора при вземане на решения, свързани с обществения живот на град Добрич.

 

2.2 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

         Висше образование  - завършена образователна степен бакалавър или магистър;

         Владеене на английски език – ниво B1;

         Да не са осъждани.

2.3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

         Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство: участие като доброволец; участие в младежки и/или неправителствени организации; иницииране на младежки инициативи; участие в реализиране на проекти;

         Добри компютърни умения;

         Добри комуникативни умения.

Име, презиме и фамилия

Представени ли са всички документи

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 1.  

Бояна Красимирова Драгоева

Да

Да

-

 1.  

Мария Ивайлова Момчилова

Да

Да

-

 1.  

Александрина Иванова Иванова

Да

Да

-

 1.  

Валентина Добрева Добринчева

Да

Да

-

 1.  

Боряна Пламенова Русева

Да

Да

-

 1.  

Веселена Желязкова Желязкова

Да

Да

-

 1.  

Петър Валентинов Петров

Да

Да

-

 1.  

Т**********************

Да

Да

-

 1.  

Катя Лазарова Атанасова

Да

Да

-

 1.  

Ева Орлинова Харизанова

Да

Да

-

 1.  

Веселина Димитрова Стоянова

Да

Да

-

 

ІІ. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 

2.1.  Допуска до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

 1.  

Бояна Красимирова Драгоева

 1.  

Мария Ивайлова Момчилова

 1.  

Александрина Иванова Иванова

 1.  

Валентина Добрева Добринчева

 1.  

Боряна Пламенова Русева

 1.  

Веселена Желязкова Желязкова

 1.  

Петър Валентинов Петров

 1.  

Т****************************

 1.  

Катя Лазарова Атанасова

 1.  

Ева Орлинова Харизанова

 1.  

Веселина Димитрова Стоянова

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на  03.09.2020 (четвъртък) от 09.00 ч., Зала № 2, Младежки център Добрич, пл. „Стария орех“ №1, град Добрич.

 

IIІ. ТАБЛИЦА ЗА ПРЕЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР“

3.1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

 

3.1.1. Заявление по образец;

3.1.2. Декларация по образец;

3.1.3. Автобиография по образец;

3.1.4. Копие на документ/и за завършено образование;

3.1.5. Копие на документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка);

3.1.6 Актуална снимка.

 

3.2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата:

3.2.1 Описание на длъжността:

Ролята на образователни медиатори ще се състои в това да насърчават децата и младежите от общността, в това число и уязвими групи, активно да участват в инициативите, които Младежки център Добрич организира. Да подпомагат активно в провеждането на тези инициативи - културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения). В тези мероприятия ще имат възможност да се включват и родителите на децата и младежите и имат за цел да осмислят и запълнят свободното време на децата и младежите, да подпомогнат личностното развитие и социалната интеграция на младите хора.

3.2.2 Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

         Средно образование  - завършена образователна степен;

         Да не са осъждани.

 

3.2.3. Специфични изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

         Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;

         Много добри комуникативни умения.

 

Име, презиме и фамилия

Представени ли са всички документи

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

 1.  

Ерхан Сали Махмуд

Да

Да

-

 1.  

Марияна Иванова Василева

Да

Да

-

 1.  

Александрина Иванова Иванова

Да

Да

-

 1.  

Живка Илиева Гелеменска

Да

Да

-

 1.  

Диляна Ванева Мързъкова

Да

Да

-

 1.  

Снежана Йорданова Илиева

Да

Да

-

 1.  

Диана Георгиева Георгиева

Да

Да

-

 1.  

Веселина Димитрова Стоянова

Да

Да

-

 1.  

Петър Валентинов Петров

Да

Да

-

 1.  

Димитричка Ганчева Станева

Да

Да

-

 1.  

Т******************

Да

Да

-

 1.  

Зиновия Янкова Добрева

Да

Да

-

 1.  

Катя Лазарова Атанасова

Да

Да

-

 1.  

Софка Кирилова Митева

Да

Да

-

 1.  

Гюкчен Мурадова Якубова

Да

Да

-

 1.  

Веселина Желязкова Желязкова

Да

Да

-

 

ІV. ВЪЗ ОСНОВА НА ПРЕЦЕНКАТА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ РЕШИ:

 1. Допуска до конкурс следните кандидати:

   

Име, презиме и фамилия

 1.  

Ерхан Сали Махмуд

 1.  

Марияна Иванова Василева

 1.  

Александрина Иванова Иванова

 1.  

Живка Илиева Гелеменска

 1.  

Диляна Ванева Мързъкова

 1.  

Снежана Йорданова Илиева

 1.  

Диана Георгиева Георгиева

 1.  

Веселина Димитрова Стоянова

 1.  

Петър Валентинов Петров

 1.  

Димитричка Ганчева Станева

 1.  

Т*****************************

 1.  

Зиновия Янкова Добрева

 1.  

Катя Лазарова Атанасова

 1.  

Софка Кирилова Митева

 1.  

Гюкчен Мурадова Якубова

 1.  

Веселина Желязкова Желязкова

Посочените кандидати трябва да се явят на интервю на  03.09.2020 (четвъртък) от 13.30 ч., Зала № 2, Младежки център Добрич, пл. „Стария орех“ №1, град Добрич.                                  

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.32° C ясно небе
Нагоре