Обява за свободно работно място за длъжността "помощник-възпитател" по проект в ДГ №32 "Зорница"

Във връзка с проект BG05M2OP001-3-005-0004 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2,

Детска градина № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Помощник-възпитател” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Помощно-обслужваща дейност на деца от предучилищна възраст;

1.2. Цел на длъжността: Помощник-възпитателят в детската градина осъществява функции на помощник на учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването, както и при деца със специални образователни потребности. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст; съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно образование;

1.4. Допълнителни изисквания за длъжността:  Отговорност, работа в екип;

1.5 Години професионален опит: Не се изисква. Професионален опит в детска градина като помощник-възпитател се счита за предимство;

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за средно образование;

2.3. Професионална автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”, ж.к. „Балик” ул. „Теменуга” до бл. 24,   от 09:00 часа до 13:00 часа;

Лица за контакти: Марияна Димитрова – Директор на ДГ № 32 „Зорница”;

Телефон за контакти: 0884 311 417, 058/66 52 47.

4. Срок за подаване на документите: от 03.09.2020 год. до 08.09.2020 год.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.1 от КТ на осем часа със срок на изпитване – 3 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „Помощник-възпитател”  в ДГ № 32 „Зорница” ж.к. „Балик” ул. „Теменуга”  до бл. 24.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
13.43° C предимно облачно
Нагоре