Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник-възпитател" по проект АПСПО

Днес, 08.09.2020 г. в 14.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 370/ 03.09.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател: Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                       

и членове:

1. Павлета Янкова – Учител в ДГ №32 „Зорница”;  

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Помощник-възпитател“ в ДГ № 32 „Зорница”, във връзка с проект BG05M2OP001-3-005-0004 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2.

Документи за участие са подадени от:

Цонка Василева Бояджиева

Ангелина Димитрова Донева

Галина Миткова Иванова

Даринка Атанасова Георгиева

Красимира Кръстева Георгиева

Саша Димитрова Иванова

 Миглена Златева Иванова-Петкова

 Здравка Василева Петкова

 Петя Миткова Тодорова

 Гюлвер Неази Нуриева

 Елисавета Гавраилова Димитрова

 Гинка Димитрова Петрова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване всички кандидати.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 09.09.2020 г. от 08.30 ч. в ДГ № 32 „Зорница“, сградата в ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга“ до бл. 24. 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Съобщение

15.09.2021

Община град Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по улица „Любен Каравелов“. От 16 септември ще се ремонтира десния тротоар по улицата в частта от улица „Кирил и Методий“ до улица...

Съобщение
ВИЖ ДОБРИЧ
27.54° C предимно облачно
Нагоре