Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в Детска градина "Пролет"

ПРОТОКОЛ

№2

Днес, 08.09.2020г. комисия, назначена със заповед № 252/27.08.2020 г. на директора на ДГ № 7 „Пролет“ град  Добрич в състав:

Председател : Кремена Иванова Костова – старши учител в ДГ №7 „Пролет”

и членове:1. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

                      2. Нели Красенова Димитрова – учител в ДГ №7 „Пролет”

със задача:

              На 08.09.2020 г. (вторник)  от 08:30 часа, комисията да оцени професионалната подготовка и качества на кандидатите, необходими за заемане на длъжността учител в ДГ №7 „Пролет” и представи протокол.

И в присъствието на Бонка Кръстева Иванова – директор ДГ №7 „Пролет”, проведе събеседване с кандидатите за длъжността детски учител в ДГ № 7 „Пролет“ град Добрич

 1. Деница Ивелинова Димитрова
 2. Теодора Иванова Върбанова
 3. Димитрина Йорданова Казакова
 4. Християна Младенова Енчева
 5. Радослава Златкова Георгиева
 6. Катя Недкова Христова
 7. Николета Наскова Драгнева
 8. Ева Панчева Михалева
 9. Ева Красимирова Ангелова
 10. Светлана Милева Манева
 11. Жана Макарова Иванова
 12. Миглена Павлова
 13. Терджан Алиева Шемшединова
 14. Десислава Миткова Гандева
 15. Гюлтен Талиб Мехмед
 16. Галя Христова Костадинова
 17. Мирослава Здравкова Белчева
 18. Иванка Иванова Желева
 19. Станка Енчева Василева
 20. Мария Симеонова Стоянова
 21. Юлияна Петрова Георгиева

  На събеседването  се явиха следните кандидати по предварително уточнен график.

  1.         Деница Ивелинова Димитрова

  2.         Теодора Иванова Върбанова

  3.         Димитрина Йорданова Казакова

  4.         Християна Младенова Енчева

  5.         Радослава Златкова Георгиева

  6.         Катя Недкова Христова

  7.         Николета Наскова Драгнева

  8.         Ева Панчева Михалева

  9.         Ева Красимирова Ангелова

  10.      Светлана Милева Манева

  11.       Миглена Павлова

  12.      Терджан Алиева Шемшединова

  13.       Гюлтен Талиб Мехмед

  14.       Галя Христова Костадинова

  15.       Мирослава Здравкова Белчева

  16.       Иванка Иванова Желева

  17.       Станка Енчева Василева

  18.      Мария Симеонова Стоянова

  На събеседването не се явиха:

 1. Жана Макарова Иванова
 2. Десислава Миткова Гандева
 3. Юлияна Петрова Георгиева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 60.

 

Кандидатите се класират както следва:

 1. Деница Ивелинова Димитрова- 54
 2. Ева Красимирова Ангелова – 45
 3. Николета Наскова Драгнева – 43
 4. Радослава Златкова Георгиева – 42
 5. Светлана Милева Манева – 42
 6. Терджан Алиева Шемшединова – 42
 7. Галя Христова Костадинова – 39
 8. Миглена Павлова – 38
 9. Катя Недкова Христова – 38
 10. Мирослава Здравкова Белчева – 37
 11. Теодора Иванова Върбанова – 36
 12. Ева Панчева Михалева – 35
 13. Димитрина Йорданова Казакова – 31
 14. Мария Симеонова Стоянова – 31
 15. Станка Енчева Василева – 30
 16. Християна Младенова Енчева - 25
 17. Гюлтен Талиб Мехмед – 25
 18. Иванка Иванова Желева – 17

Комисията предлага на директора на ДГ №7 „Пролет” гр. Добрич, да сключи трудов договор с кандидата - Деница Ивелинова Димитрова

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени  лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.1° C ясно небе
Нагоре