Окончателни резултати от събеседване за "помощник-възпитател" по проект АПСПО в ДГ №32

Днес, 09.09.2020 г. в 08:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 370/ 03.09.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател: Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 "Зорница”                                                                                                                       

и членове:

1. Павлета Янкова – Учител в Детска градина №32 „Зорница”;                                                                                           

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич

проведе своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността „Помощник-възпитател“ в ДГ № 32 „Зорница”, във връзка с проект BG05M2OP001-3-005-0004 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2.

 Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването се явиха:

 1. Цонка Василева Бояджиева
 2. Ангелина Димитрова Донева
 3. Галина Миткова Иванова
 4. Даринка Атанасова Георгиева
 5. Красимира Кръстева Георгиева
 6. Саша Димитрова Иванова
 7.  Миглена Златева Иванова-Петкова
 8.  Здравка Василева Петкова
 9.  Петя Миткова Тодорова
 10.  Гюлвер Неази Нуриева
 11.  Елисавета Гавраилова Димитрова
 12.  Гинка Димитрова Петрова

На събеседването не се яви: Гинка Димитрова Петрова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Галина Миткова Иванова – 59 точки
 2. Цонка Василева Бояджиева – 57 точки
 3. Здравка Василева Петкова  – 52 точки
 4. Миглена Златева Иванова-Петкова –  50 точки
 5. Саша Димитрова Иванова  – 46 точки
 6. Петя Миткова Тодорова  – 44 точки
 7. Красимира Кръстева Георгиева –  32 точки
 8. Гюлвер Неази Нуриева  – 29 точки
 9. Даринка Атанасова Георгиева  – 29 точки
 10.  Ангелина Димитрова Донева  – 19 точки
 11.  Елисавета Гавраилова Димитрова  – 17 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” град Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат – Галина Миткова Иванова на основание чл. 68 ал.1 т.1 от КТ на осем часа със срок на изпитване – 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.52° C облачно
Нагоре