Свободно работно място за длъжността "педагог" в ЦОП 2

Център за обществена подкрепа -2 – обявява едно свободно работно място  за  длъжността „Педагог”

 

 

   1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

1.1. Област на дейност: - Социални услуги

1.2. Цел на длъжността: Оказва помощ и подкрепа за установяване образователните потребности на децата потребители на соц. услуга. Открива  дефицити и планира тяхната компенсация или надграждане. Планира и осъществява интерактивни форми за работа с образователна насоченост (индивидуални и групови) с децата – с цел тяхното ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие и пр.

     Съдейства за включване на децата в дейности по интереси, спорт, събития с развлекателна, занимателна и обучителна цел.

      Подготвя помощни материали и пособия за образователна работа с децата. Подпомага децата в подготовката им за училище.

      Работи със семейството по отношение на мотивиране за продължаване на образованието и участие на детето в дейностите  на центъра.

       Посредничи при взаимоотношенията с учители, поддържа връзка и насочва децата към образователни институции. Има готовност за индивидуална и групова работа с деца, с близки и роднини, взаимодейства с различни институции.

      Води необходимата документация и отчетност и участва в изготвянето на „Специализирана оценка на потребностите” и „Индивидуален план за предоставяне на услугата”.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”; „ Магистър”

1.4. Област  на специалността, по която е придобито образованието:

      Завършена образователна степен  бакалавър /  магистър ,   Специалност  –  Социална педагогика или Психология - с педагогическа правоспособност   
1.5. Години професионален опит: не се изисква професионален опит; с предимство е опит при работа с деца в риск

1.6.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца , да умее да планира, да е комуникативен и инициативен, да умее да  работи самостоятелно и в екип, да притежава компютърни умения.

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  ЦОП -2,  ж.к „Дружба 3“ , №57 всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 15:00 часа,

Телефон за  контакти : 058/ 601 088

 

4. Срок за подаване на документите : от 15.09.2020г до 24.09.2020 г.

 

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.     

С избраният  кандидат  ще бъде сключен трудов договор:  на основание чл.67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
13.59° C облачно
Нагоре