Свободно работно място за длъжността "педагог" в ЦОП 2

Център за обществена подкрепа -2 – обявява едно свободно работно място  за  длъжността „Педагог”

 

 

   1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 

1.1. Област на дейност: - Социални услуги

1.2. Цел на длъжността: Оказва помощ и подкрепа за установяване образователните потребности на децата потребители на соц. услуга. Открива  дефицити и планира тяхната компенсация или надграждане. Планира и осъществява интерактивни форми за работа с образователна насоченост (индивидуални и групови) с децата – с цел тяхното ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие и пр.

     Съдейства за включване на децата в дейности по интереси, спорт, събития с развлекателна, занимателна и обучителна цел.

      Подготвя помощни материали и пособия за образователна работа с децата. Подпомага децата в подготовката им за училище.

      Работи със семейството по отношение на мотивиране за продължаване на образованието и участие на детето в дейностите  на центъра.

       Посредничи при взаимоотношенията с учители, поддържа връзка и насочва децата към образователни институции. Има готовност за индивидуална и групова работа с деца, с близки и роднини, взаимодейства с различни институции.

      Води необходимата документация и отчетност и участва в изготвянето на „Специализирана оценка на потребностите” и „Индивидуален план за предоставяне на услугата”.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”; „ Магистър”

1.4. Област  на специалността, по която е придобито образованието:

      Завършена образователна степен  бакалавър /  магистър ,   Специалност  –  Социална педагогика или Психология - с педагогическа правоспособност   
1.5. Години професионален опит: не се изисква професионален опит; с предимство е опит при работа с деца в риск

1.6.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца , да умее да планира, да е комуникативен и инициативен, да умее да  работи самостоятелно и в екип, да притежава компютърни умения.

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  ЦОП -2,  ж.к „Дружба 3“ , №57 всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 15:00 часа,

Телефон за  контакти : 058/ 601 088

 

4. Срок за подаване на документите : от 15.09.2020г до 24.09.2020 г.

 

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.     

С избраният  кандидат  ще бъде сключен трудов договор:  на основание чл.67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.7° C облачно
Нагоре