Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в Детска градина "Зорница"

ПРОТОКОЛ

Днес, 15.09.2020 г. в 14:00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 374/ 14.09.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател: Севдалина Владимирова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”;                                                                                                                                                                                                                                                    

и членове:

1. Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                        

2. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Учител“ в ДГ № 32 „Зорница“.

Документи за участие са подадени от:

 1. Миглена Георгиева Стоянова
 2. Мариана Жечева Тодорова
 3. Димитрина Йорданова Казакова
 4. Перихан Ридван Угур
 5. Ирена Колева Иванова-Енчева
 6. Мерджан Осман Али
 7. Миглена Христова Драгнева
 8. Катя Недкова Христова
 9. Мария Йорданова Иванова
 10.  Светлана Добрева Григорова
 11. Галя Христова Костадинова
 12. Мирослава Златкова Белчева
 13. Николета Наскова Драгнева
 14. Милена Костадинова Митева
 15. Ева Красимирова Ангелова
 16. Жана Макарова Иванова
 17. Станислава Любомирова Костова
 18. Диляна Живкова Проданова
 19. Десислава Иванова Шестакова-Гавраилова
 20. Християна Младенова Енчева
 21. Миглена Койчева Митева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 1. Миглена Георгиева Стоянова
 2. Димитрина Йорданова Казакова
 3. Перихан Ридван Угур
 4. Ирена Колева Иванова-Енчева
 5. Миглена Христова Драгнева
 6. Катя Недкова Христова
 7. Мария Йорданова Иванова
 8.  Светлана Добрева Григорова
 9. Галя Христова Костадинова
 10. Мирослава Златкова Белчева
 11. Николета Наскова Драгнева
 12. Милена Костадинова Митева
 13. Ева Красимирова Ангелова
 14. Жана Макарова Иванова
 15. Диляна Живкова Проданова
 16. Християна Младенова Енчева
 17. Миглена Койчева Митева

   

Недопуснати кандидати:

 1. Мариана Жечева Тодорова –  не отговаря на изискванията за придобита професионална квалификация: детски учител;
 2. Мерджан Осман Али – не отговаря на изискванията за завършено образование;
 3. Станислава Любомирова Костова – не отговаря на изискванията за придобита професионална квалификация: детски учител;
 4. Десислава Иванова Шестакова-Гавраилова – не отговаря на изискванията за придобита професионална квалификация: детски учител;

   

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 16.09.2020 г. от 08:30 ч. в ДГ № 32 „Зорница“, сградата в ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга“ до бл. 24. 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град  Добрич.

 

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.58° C ясно небе
Нагоре