Допуснати до събеседване за длъжността "помощник-възпитател" по проект АПСПО в ДГ №23 "Звездица"

Днес, 16. 09.2020 г. в 13.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 3/ 16.09.2020 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: Елеонора Желязкова- старши учител, детска градина

и членове:

1.Христина Димова-  ЗАС в детска градина;

2.Йорданка Желева- ЗАС в детска градина,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“. Длъжността е във връзка с Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Документи за участие са подадени от:

1.Петя Миткова Петрова;

2.Кремена Андреева Симеонова;

3.Радка Калчева Стоянова;

4.Росица Танева Танева;

5. Катя Желева Енева;

6.Марина Митева Андреева;

7.Иванка Стефанова Йорданова;

8. Светлана Михайлова Попова;

9. Диляна Иванова Илиева;

10.Гинка Димитрова  Петрова;

11. Златка Ивелинова Иванова;

12. Димитричка Владева Георгиева;

13. Маринела Георгиева Няголова;

14.Гинка Стефанова Маринова;

15. Марияна Иванова Василева;

16. Йона Иванова Никиолова;

17.Божанка Ганчева Николова;

18. Даринка Атанасова Георгиева;

19. Гинка Тодорова Иванова.

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Петя Миткова Петрова;

2.Кремена Андреева Симеонова;

3.Радка Калчева Стоянова;

4.Росица Танева Танева;

5. Катя Желева Енева;

6.Марина Митева Андреева;

7. Светлана Михайлова Попова;

8. Диляна Иванова Илиева;

9.Гинка Димитрова  Петрова;

10. Златка Ивелинова Иванова;

11. Димитричка Владева Георгиева;

12. Маринела Георгиева Няголова;

13.Гинка Стефанова Маринова;

14. Марияна Иванова Василева;

15.Божанка Ганчева Николова;

16. Даринка Атанасова Георгиева;

17. Гинка Тодорова Иванова.

 

Недопуснати кандидати:

1. Иванка Стефанова Йорданова- не е представено  копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;  не е представено копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

2. Йона Иванова Никиолова- не е представено  копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 17.09.2020 г. от 9.30. ч. в ДГ № 23 “Звездица“, сградата на ул. “Велико  Търново“ № 2. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.05° C предимно ясно
Нагоре