Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" по проект АПСПО в ДГ №23

Днес, 17. 09.2020 г. в 9.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 3/ 16.09.2020 г. на директора на ДГ № 23 „Звездица“, в състав:

Председател: Елеонора Желязкова- старши учител, детска градина

и членове:

1. Христина Димова-  ЗАС в детска градина;

2. Йорданка Желева- ЗАС в детска градина,

проведе своето заседание – втори етап от подбора –  събеседване за длъжността „помощник- възпитател“ в ДГ № 23 „Звездица“. Длъжността е във връзка с Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 2014-2020 съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Кандидатите се явиха  на събеседване по предварително уточнен график. Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 6 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

1.Петя Миткова Петрова- 90 точки

2.Кремена Андреева Симеонова- 67 точки

3.Радка Калчева Стоянова- 67 точки

4.Росица Танева Танева- 79 точки

5. Катя Желева Енева- 72 точки

6. Светлана Михайлова Попова- 87 точки

7. Диляна Иванова Илиева- 66 точки

8.Гинка Димитрова  Петрова- 73 точки

9. Златка Ивелинова Иванова- 37 точки

10. Димитричка Владева Георгиева- 33 точки

11. Маринела Георгиева Няголова- 55 точки

12.Гинка Стефанова Маринова- 38 точки

13. Марияна Иванова Василева – 66 точки

14.Божанка Ганчева Николова- 47 точки

15. Даринка Атанасова Георгиева- 48 точки

 

Не се явиха на събеседване:

1.Марина Митева Андреева;

2. Гинка Тодорова Иванова.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 23 „Звездица” гр. Добрич да сключи трудов договор с класираният на първо място кандидат – Петя Миткова Петрова-90 т., на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
4.27° C облачно
Нагоре