Окончателни резултати от събеседване за "помощник-възпитател" по проект АПСПО в ДГ №26

във връзка с обява на работно място за длъжността„ помощник възпитател” в ДГ№26 „Звънче“, по Проект BG05М2ОР001-3.005-0004 „ Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” ,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структури и инвестиционни фондове , по ДЕЙНОСТ 2

 

Днес, 18.09.2020 г., комисия, назначена със Заповед №2/16.09.2020 г. в състав:

Председател: Светлана Матеева  Копаранова – Старши учител , детска градина

и Членове:

1.Димитричка Радомирова Христова  –  учител ,детска градина;

2.Красимира Петрова – медицински специалист, детска  градина, Председател комисия по хигиена в детска градина

проведе събеседване с допуснатите кандидати за длъжността „Помощник възпитател”.

До събеседване бяха допуснати кандидатите :

 1. Миглена Златева Иванова – Петкова
 2. Десислава Александрова Демирева
 3. Диляна  Иванова Илиева
 4. Маринела Георгиева Няголова
 5. Гинка Димитрова Петрова
 6. Йоана Иванова Николова
 7. Гинка Тодорова Иванова
 8. Жечка Неделчева Стоянова
 9. Саша Димитрова Иванова
 10. Здравка Василева Петкова
 11. Даринка Атанасова Георгиева
 12. Кремена Андреева Симеонова
 13. Иванка Георгиева Енчева
 14. Мелек Изет Ибрямова
 15. Марияна Иванова Василева
 16. Красимира Георгиева Стоянова
 17. Татянка Стоянова Димитрова
 18. Валерия Емилиянова Минчева
 19. Пепа Атанасова Димитрова
 20. Снежана Георгиева Колева
 21. Веселина Желязкова Желязкова
 22.  Ваня Ницова Петкова 

  На събеседването не се явиха :

 1. Десислава Александрова Демирева
 2. Йоана Иванова Николова
 3. Здравка Василева Петкова
 4. Даринка Атанасова Георгиева

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/ .

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване , веднага след приключването му.

(Приложение №2 към Протокола)

Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, същите са оценени , както следва:

   

   №             КАНДИДАТ

ОКОНЧАТЕЛНА

ОЦЕНКА

 1. Маринела Георгиева Няголова                                              71 точки
 2. Веселина Желязкова Желязкова                                             67 точки
 3. Жечка Неделчева Стоянова                                                     62 точки
 4. Гинка Димитрова Петрова                                                      61 точки
 5. Миглена Златева Иванова – Петкова                                     60 точки
 6. Марияна Иванова Василева                                                    58 точки
 7. Саша Димитрова Иванова                                                       56 точки
 8. Кремена Андреева Симеонова                                                56 точки
 9. Иванка Георгиева Енчева                                                        55 точки
 10. Мелек Изет Ибрямова                                                               54 точки
 11. Гинка Тодорова Иванова                                                          53 точки
 12. Красимира Георгиева Стоянова                                               53 точки
 13. Валерия Емилиянова Минчева                                                 53 точки
 14. Пепа Атанасова Димитрова                                                      52 точки
 15. Снежана Георгиева Колева                                                       52 точки
 16. Диляна  Иванова Илиева                                                           49 точки
 17. Ваня Ницова Петкова                                                                 49 точки
 18. Татянка Стоянова Димитрова                                                    48 точки

 

Комисията предлага на Директора на ДГ № 26 „Звънче“ гр. Добрич да сключи трудов договор с  Маринела Георгиева Няголова на основание чл.68, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден със срок на изпитване 6 месеца.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
4.27° C облачно
Нагоре