Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Главен експерт "Кадастър и Регулация"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 23.09.2020 г., Комисия, назначена със Заповед №1301/23.09.2020 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – инж. Мария Михайлова Качанова-Димитрова – Директор на дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“

и членове:

1. Мартина Дочкова Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността главен експерт „Кадастър и регулация“, дирекция „Устройство на територията и строителен контрол“ в Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Ивайло Иванов Пейчев.

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора - събеседване Ивайло Иванов Пейчев.

Допуснатият кандидат ще бъде информирана по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 29.09.2020 г. (вторник) от 10:00 ч. в малка зала ет. 2 на Община град Добрич.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.16° C ясно небе
Нагоре