Обявление за длъжността "Домакин - Стол" в Общинското предприятие "Обреден дом"

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБРЕДЕН ДОМ – ГРАД ДОБРИЧ

 

обявява свободно работно място за длъжността „ДОМАКИН, СТОЛ‘‘

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:  

      1.1. Област на дейност:  Траурна дейност

      1.2. Цел на длъжността:

1.            Съставя заявки за закупуване на материали и консумативи, необходими за кухненския блок, оформя отчетните документи при закупуване им и следи за правилното им съхранение;

2.            Комплексно  обслужва  гражданите  при организиране и провеждане на възпоменателни церемонии, приема поръчки за приготвяне на храна и качествено ги изпълнява, съгласно всички изисквания;

3.            Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията.

4.            Почиства и поддържа кухненския блок, участва в поддържането и почистването на общи части, коридори, регистър, траурни зали и други;

 

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:

       - степен – Средно образование и  удостоверение за професионално обучение - готвач

     

1.4. Години професионален опит: Една година

1.5. Допълнителни изисквания: Познаване на:

       -  Кодекс на труда;

       -  Закон за счетоводството;

       -  Нормативни актове по безопасността на труда;

       - Нормативни актове, свързани с организацията и технологията на готварското производство и хигиенно-санитарните изисквания към тях;

 

2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация.

      2.3.  Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      2.4. Автобиография.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП Обреден дом, ул. Адриана Будевска №1, всеки делничен ден от 08:00 часа до 16:30 часа.

При подаването на документите на всички кандидати се запознават с копие от длъжностната характеристика.

Лице за контакти: Костадинка Ангелова, Телефон за контакти: 058 / 602 847

 

4. Срок за подаване на документите:  02.10.2020 г. включително.

 

5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ, със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателя.

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.79° C ясно небе
Нагоре