Обявление № 10-17-35/18.09.2020г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 10-17-35

град Добрич  18.09.2020г.

 

Община град Добрич, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава за изработен проект за Подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания за Поземлени имоти (ПИ) 72624.123.804, 72624.123.805, 72624.137.25, 72624.144.14, 72624.144.15 и 72624.144.23 – част от трасе на пласкател от Канална помпена станция (КПС) до съществуващ колектор към Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) за обект „Битова канализация в кв. Рилци, град Добрич“.

Проектът е изложен в Център за услуги и информация на Община град Добрич работно място № 8.

На основание чл.128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план -  парцеларен план до общинската администрация на Община град Добрич.

 

Арх. Боряна Станчева    /п/

Главен архитект на Община град Добрич

ПУП-ПП

Обявлението е обнародвано в бр.84 от 29.09.2020г. на Държавен вестник

публикувано в сайта на Община град Добрич на 29.09.2020г.

Прикачени файлове

Актуално

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич

14.05.2021

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ На Проект на План за интегрирано развитие на Община град Добрич (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В изпълнение на чл. 23 от Закона за...

Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021 – 2027 г. на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.54° C разкъсана облачност
Нагоре