Обява за свободно работно място за длъжността "помощник на учителя" по проект АПСПО в ДГ №32

Във връзка с проект BG05M2OP001-3-005-0004 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2,

Детска градина № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Помощник на учителя” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предучилищно образование

1.2. Цел на длъжността: Помощник на учителя в детската градина осъществява дейността си съобразно инструкциите на учителите  при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването, както и при деца със специални образователни потребности.  Участва в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на дете със специални образователни потребности. Оказва техническа помощ при подготовка на образователни материали за деца със специални образователни потребности. Съдейства организационно и технически на учителя при провеждане на педагогическа ситуация. Подпомага осигуряването на безопасни условия за обучение на децата. Подпомага изпълнението на дейности, определени в плановете за подкрепа на деца със специални образователни потребности.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно образование;

1.4. Допълнителни изисквания за длъжността:  Отговорност, работа в екип;

1.5 Години професионален опит: Не се изисква. Професионален опит в детска градина се счита за предимство;

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за средно образование;

2.3. Професионална автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”, ж.к. „Балик” ул. „Теменуга” до бл. 24,   от 09:00 часа до 13:00 часа;

Лица за контакти: Марияна Димитрова – Директор на ДГ № 32 „Зорница”;

Телефон за контакти: 0884/311 417, 058/665 247.

4. Срок за подаване на документите: от 01.10.2020 год. до 09.10.2020 год.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и  във връзка с чл.70 ал.1 от КТ, на осем часа, със срок за изпитване – 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „Помощник на учителя”  в ДГ № 32 „Зорница” ж.к. „Балик” ул. „Теменуга”  до бл. 24.

Актуално

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич

23.07.2021

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ         П Р О Т О К О Л от Публично обсъждане на предложение за актуализация на „Програмата за...

Протокол от публично обсъждане на Предложение за Актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.25° C ясно небе
Нагоре