Обява за свободно работно място за длъжността "помощник на учителя" по проект АПСПО в ДГ №32

Във връзка с проект BG05M2OP001-3-005-0004 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2,

Детска градина № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Помощник на учителя” в детска градина

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предучилищно образование

1.2. Цел на длъжността: Помощник на учителя в детската градина осъществява дейността си съобразно инструкциите на учителите  при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в обучението или самообслужването, както и при деца със специални образователни потребности.  Участва в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на дете със специални образователни потребности. Оказва техническа помощ при подготовка на образователни материали за деца със специални образователни потребности. Съдейства организационно и технически на учителя при провеждане на педагогическа ситуация. Подпомага осигуряването на безопасни условия за обучение на децата. Подпомага изпълнението на дейности, определени в плановете за подкрепа на деца със специални образователни потребности.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: Средно образование;

1.4. Допълнителни изисквания за длъжността:  Отговорност, работа в екип;

1.5 Години професионален опит: Не се изисква. Професионален опит в детска градина се счита за предимство;

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за средно образование;

2.3. Професионална автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница”, ж.к. „Балик” ул. „Теменуга” до бл. 24,   от 09:00 часа до 13:00 часа;

Лица за контакти: Марияна Димитрова – Директор на ДГ № 32 „Зорница”;

Телефон за контакти: 0884/311 417, 058/665 247.

4. Срок за подаване на документите: от 01.10.2020 год. до 09.10.2020 год.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68, ал.1, т.1 от КТ и  във връзка с чл.70 ал.1 от КТ, на осем часа, със срок за изпитване – 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността „Помощник на учителя”  в ДГ № 32 „Зорница” ж.к. „Балик” ул. „Теменуга”  до бл. 24.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C облачно
Нагоре