ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

На основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 21, ал.1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлени имоти, засегнати от одобрен Проект за Подробен Устройствен План – План за Застрояване (ПУП-ПЗ) за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич, за изграждането на обект с първостепенно значение за община град Добрич, одобрен  решение 50-5/ 25.06.2019г. на Общински Съвет град Добрич, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на имоти- частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост, открита с решение 12-11/ 16.09.20г. на Общински  Съвет град Добрич, както следва:

 

            1.Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.110 по КККР на град Добрич, собственост на наследниците на Димитър Иванов Кескинов, от град Добрич, с площ от 500 кв.м, с  трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433110, съседи:  72624.433.111, 72624.433.119,  72624.433.161, 72624.433.115, 72624.433.109.  Данъчната оценка на ПИ е 162.00 лева. Равностойно парично обезщетение, определено с пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ 2100.00 лева.

 

            2. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.111 по КККР на град Добрич, собственост на Парашкева Филева Петрова от град Добрич, с площ от 500 кв.м, с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433112, съседи:  72624.433.121, 72624.433.120,  72624.433.119, 72624.433.161, 72624.433.110. Данъчна оценка на ПИ е 162.00 лева. Равностойно парично обезщетение, определено с пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване  ПИ 2100.00 лева.

 

            3. Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.120 по КККР на град Добрич, собственост на Живко Михайлов Иванов от град Добрич, с площ от 800 кв.м, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе и категория на земята: трета, предходен идентификатор: няма, номер по предходен план: 433120, съседи:  72624.433.111, 72624.433.121,  72624.433.158, 72624.433.119. Данъчната оценка на ПИ е 259.20 лева. Равностойно парично обезщетение, определено с пазарна оценка на подлежащия на отчуждаване ПИ 3200.00 лева.

            Всеки един от гореизброените имоти подлежи на  отчуждаване в своята  цялост.

            Общ размер на паричните средства, необходими за обезщетяване на собствениците на Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.110, Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.111  и Поземлен имот с идентификатор № 72624.433.120 по КККР на град Добрич за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич възлизат на 7 400.00 лева.

           Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник,  и на  интернет страницата на Община град Добрич.

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
11.79° C лека мъгла
Нагоре