Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник на учителя" по проект АПСПО в ДГ №32 "Зорница"

Днес, 09.10.2020 г. в 15.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 55/ 08.10.2020 г. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател: Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”  

и членове:

1. Галина Желязкова – Учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                      

2. Валентина Киосе – Учител в Детска градина № 32 „Зорница”,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Помощник на учителя“ в ДГ № 32 „Зорница”, във връзка с проект BG05M2OP001-3-005-0004 – „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Дейност 2.

Документи за участие са подадени от:

Нона Николаева Костова

Ивелина Веселинова Кънчева

Росица Стефанова Милева-Рангелова

Радостина Драганова Христова

Галина Иванова Ламбева

Магдалена Иванова Илиева-Петкова

Марияна Иванова Василева

Галина Желева Ташева

Златка Ивелинова Иванова

Виолета Стефанова Вълчева

Мария Костадинова Стоянова

Деница Тошкова Георгиева

Катя Желева Енева

Гинка Димитрова Петрова

Ана-Мария Ивелинова Пенева

Марияна Мирчева Иванова

Жечка Неделчева Стоянова

Десислава Атанасова Димитрова

Мерджан Осман Али

Антоанета Иванова Бошнакова

Валентина Ганчева Желева

Галина Славчева Иванова

Марийка Тодорова Георгиева

Стефани Мариянова Недева

Теодора Радкова Радева

Живка Балчева Петрова

Симона Божинова Костадинова

Елисавета Гавраилова Димитрова

Ивелина Иванова Костадинова

Фериян Ирфан Али

Филка Събева Крумова

Боряна Пламенова Русева

Гергана Тодорова Маринова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване всички кандидати.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 14.10.2020 г. от 09.00 ч. в ДГ № 32 „Зорница“, сградата в ж.к. „Балик”, ул. „Теменуга“ до бл. 24. 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
4.6° C облачно
Нагоре