Заседание № 42 на 16.02.2015 г.

Проект!

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2015 година.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

2. Приемане на бюджета за 2015 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015 – 2017 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Приемане на Общински план за младежта за 2015 година на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.369.15, ПИ 72624.372.18 и ПИ 72624.633.23, общинска собственост, във връзка с газификация на ПИ 72624.633.50 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.440.38 местността «Пратера» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

8. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.454.21 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за закриване на социалната услуга от резидентен тип - Приют за безнадзорни деца и сираци, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за разкриване на услугата «Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания» в град Добрич, като делегирана от държавата дейност.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

11. Докладна записка относно определяне на представител на Община град Добрич за участие в Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в Област Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

12. Докладна записка относно даване съгласие за откриване на филиал в град Добрич на Технически университет – Варна.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

13. Докладна записка относно промяна в състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

14. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

15. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

16. Предложение за отдаване под наем на стадион „Дружба”, представляващ ПИ с идентификатор 72624.621.204, находящ  се в Градски парк „Свети Георги”, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

17. Предложение за намаляване капитала на «Тролейбусен транспорт» ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

18. Докладна записка относно даване на съгласие за замяна на обезпечение по образувано изпълнително производство по описа на ТД на НАП, град Варна, по отношение на имоти, собственост на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

19. Докладна записка относно даване съгласие за закупуване чрез лизинг на един брой нов автобус за нуждите на “Автобусен транспорт” ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

20. Докладна записка относно откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Център за психично здраве д-р Петър Станчев – Добрич”        ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

21. Отчет   за    дейността  на  Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен център за 2014 година и План за действие – 2015 година, за изпълнение на Общинската стратегия на ОбСНВ град Добрич.

 

ДОКЛАДВА: Камелия Койчева, Зам.- кмет на Община град Добрич

Председател на Общински съвет по наркотични вещества

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.41° C облачно
Нагоре