Обява за свободно работно място за длъжността "логопед" в ДГ №20

ДГ №20 „Радост“, град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Логопед в детска градина“ /на половин щат/

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование;

1.2. Основни задължения: Длъжността "логопед" включва осъществяването на функции, свързани с провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Професионален бакалавър“;

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието:

специалност "Логопедия" или "Логопедагогика" от професионално направление "Педагогика", съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация "логопед";

специалност "Логопедия" от професионално направление "Обществено здраве" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация "логопед";

специалност от професионално направление "Педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и с втора специалност или с допълнителна професионална квалификация по логопедия;

специалност от област на висшето образование "Хуманитарни науки" или от област на висшето образование "Социални, стопански и правни науки", професионално направление "Психология" или "Социални дейности" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и допълнителна професионална квалификация по логопедия.

1.5. Години професионален опит: Ще се счита за предимство практическият опит в логопедичната дейност при работа с деца;

1.6. Допълнителни изисквания: - Познава и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование. Познава и прилага нормативните документи и етичните норми при вземане на своите клинични решения, основните документи на институцията, в която работи, етичния кодекс на логопедите в България, етичния кодекс на Европейския комитет на логопедите (CPLOL), Етичния кодекс на общността и Етичния кодекс на работещите с деца. Притежава организаторски и комуникативни умения, компютърна грамотност, умения за работа в екип, отговорност, толерантност.

Длъжността е предвидена за ½ щатна бройка с работно време 4 часа    

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Професионална автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 20 „Радост“, ул. „Христо Ботев“,  №54  всеки делничен ден от 09:00 часа до 11:00 часа

Лица за контакти: Валентина Господинова - тел.: 058/661 653, 0884 311 408, Светла Димитрова – ЗАС, тел.: 058/661 653

4. Срок за подаване на документите: от 11.01.2021 г. до 18.01.2021 г. включително

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал.1., т.1 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №20 „Радост“.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.51° C облачно
Нагоре