Обява за свободно работно място за длъжността "логопед" в ДГ №20

ДГ №20 „Радост“, град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Логопед в детска градина“ /на половин щат/

 

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование;

1.2. Основни задължения: Длъжността "логопед" включва осъществяването на функции, свързани с провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата;

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Професионален бакалавър“;

1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието:

специалност "Логопедия" или "Логопедагогика" от професионално направление "Педагогика", съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация "логопед";

специалност "Логопедия" от професионално направление "Обществено здраве" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация "логопед";

специалност от професионално направление "Педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и с втора специалност или с допълнителна професионална квалификация по логопедия;

специалност от област на висшето образование "Хуманитарни науки" или от област на висшето образование "Социални, стопански и правни науки", професионално направление "Психология" или "Социални дейности" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и допълнителна професионална квалификация по логопедия.

1.5. Години професионален опит: Ще се счита за предимство практическият опит в логопедичната дейност при работа с деца;

1.6. Допълнителни изисквания: - Познава и прилага нормативната уредба за системата на предучилищното и училищното образование. Познава и прилага нормативните документи и етичните норми при вземане на своите клинични решения, основните документи на институцията, в която работи, етичния кодекс на логопедите в България, етичния кодекс на Европейския комитет на логопедите (CPLOL), Етичния кодекс на общността и Етичния кодекс на работещите с деца. Притежава организаторски и комуникативни умения, компютърна грамотност, умения за работа в екип, отговорност, толерантност.

Длъжността е предвидена за ½ щатна бройка с работно време 4 часа    

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Професионална автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 20 „Радост“, ул. „Христо Ботев“,  №54  всеки делничен ден от 09:00 часа до 11:00 часа

Лица за контакти: Валентина Господинова - тел.: 058/661 653, 0884 311 408, Светла Димитрова – ЗАС, тел.: 058/661 653

4. Срок за подаване на документите: от 11.01.2021 г. до 18.01.2021 г. включително

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл. 67, ал.1., т.1 от КТ , във връзка с чл. 70, ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №20 „Радост“.

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
13.25° C облачно
Нагоре