Обява за свободни работни места за длъжността "домашен санитар" за социална услуга "Асистентска подкрепа"

Социална услуга „Асистентска подкрепа” обявява свободно работно място за длъжността „Домашен санитар”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1 Област на дейност – специализирана социална услуга в домашна среда.

1.2 Цел на длъжността –  оказване подкрепа за подобряване качеството на живот на лица/деца с трайни увреждания с определена чужда помощ или лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване

1.3 Изисквана минимална степен за завършено образование – основно

1.4  Професионален опит – не се изисква, наличието на такъв е предимство

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1 Заявление за кандидатстване (по образец);

2.2 Документ за самоличност (за справка);

2.3 Автобиография (по образец);

2.4 Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен;

2.5 Копие от документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионалния опит;

2.6 Копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс на обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 и/или Проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020, и/или други програми и проекти (при наличие)

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в офиса на социалната услуга –  ул. „Независимост“,  № 7, ет. 11, офис № 1105  всеки делничен ден от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Тел. за контакти: Юлия Стоянова – 058/600-103.

4. Срок за подаване на документите - 28.01.2021 г. включително до 12:00 ч.

5. Етапи на подбора

5.1. Подбор по документи

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалната услуга.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
28.97° C предимно облачно
Нагоре